• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 458
Kerk met een hoogen spitsen toren heeft, en reeds in 726 genoemd wordt, begeven wij ons oostwaarts naar het vlek Oirschot, 4 uren Z. O. van Tilburg en 4 uren Z. van 's Bosch. Dit groote en schoone vlek, waar reeds in 806 St. Odulphus pastoor was, is het fraaiste oord en de hoofdplaats van Kempenland. Het strekt zich zeer ver uit, doch is bij het Marktveld, in de kom, die ook wel het Kerkhof genoemd wordt en waarop verscheidene straten uitloopen, vrij digt bebouwd. Het vlek zelf bevat bijna 2.000 inw., maar de geheele gemeente, waartoe verscheidene omliggende gehuchten geteld worden, heeft eene bevolking van 4.100 zielen, die van landbouw, het linnenweven, het maken van klompen, de 8 groote jaarmarkten en de druk bezochte weekmarkt bestaan. Ook vindt men er, behalve eenige klompen- en stoelenmakerijen, 3 brouwerijen, 1 mouterij, 5 staat een oude lindeboom en een schoon Raadhuis, met eene hooge pui, aan beide zijden van den ingang met steenen trappen. Veel grooter en prachtiger is echter de jR. K. Kerk, ontwijfelbaar het prachtigste gebouw, dat men in geheel Nederland ten platte lande vindt; zij rust op 2 rijen pilaren, bezit 5 altaren, vele schoone schilderijen, een uitmuntend orgel, eene fraaije doopvont, op 4 leeuwen rustende, een koor met kunstig gebeitelde zitplaatsen, eenen bezienswaardigen predikstoel, en eenen zeer sierlijken en zeer hoogen toren met 3 omgangen, die op den toren der Groote Kerk te Rotterdam gelijkt, en waarop voorheen eene hooge spits prijkte; op het midden der kerk staat nog een klein, fraai torentje, als eene lantaarn gebouwd. De stichting van dit kerkgebouw had plaats omstreeks het midden der 15** eeuw, en zij bezat oudtijds een kapittel van 11 kanunniken. In 1800 keerde zij aan de katholieken terug, die haar in den luisterrijken staat hersteld hebben, waarin men haar tegenwoordig ziet; vroeger prijkte zij met de sierlijke graftombe der Merode's. Oirschot bevat bovendien nog: eene Herv. Kerk, een klein gebouw van duifsteen, dat oudtijds de Lieve-Vrouwe-Kapel was en waarschijnlijk een der oudste gebouwen van het rijk is; zij heeft een orgel en een spits torentje; de Kapel van den heiligen Eik. eene nette Synagoge, een Klooster der Franciscaner nonnen met eene zeer nette kerk. in 1797 gesticht, 2 Oudemannenhuizen, een Gasthuis, 2 groote kost- en 2 andere scholen, enz. In de nabijheid, 20 min. O. van het vlek, ziet men op een eilandje in de Beerze een statig kasteel, Bijsterveld, of het Kasteel te Oirschot genaamd.

Provincie Noordbrabant. Gemeente Oirschot.

 
wapen van Oirschot 6027 Bunders
4000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500