• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 456
grachten en tuinen omringd gebouw, dat in 1 760 gesticht is. — Eindelijk Helvoirt en Cromvoirt, 1½ en 1 uur Z. W. van 's Bosch, met 1.400 en 500 inw., die van den landbouw, het schoenenmaken, enz. bestaan; beiden hebben eene R. K. Kerk. Ten N. van Helvoirt ziet men nog het kasteel der oude heeren van dit dorp, het Kasteel Zwijnsbergen genaamd, dat in 1816 geheel herbouwd en zeer verfraaid is.— Ten Z. van Helvoirt ligt de gem. Haaren, met 1.500 inw., eene R. K. Kerk, en een R. K. Seminarium, aan den straatweg, en deze wordt weder ten Z. begrensd door de gem. Oisterwijk. Het zeer fraaije en aanzienlijke vlek Oisterwijk ligt 3 uren Z. W. van 's Bosch en 1½ uur N. O. van Tilburg, aan het riviertje de Leije, dat, op belgischen grond ontspringende, langs Goirle vloeit, en zich, na zich met de Reusel, de Rosep en de Beers vereenigd en den naam van de Run aangenomen te hebben, bij Vught in de Dommel ontlast. De geheele gemeente, waartoe nog verscheidene gehuchten behooren, telt 2.100 inw., wier hoofdbestaan de landbouw is; maar er is ook 1 bierbrouwerij, 14 leerlooijerijen en touwerijen, 1 garancinefabr., 1 olie- en 3 korenmolens, enz. Het vlek zelf was vroeger veel grooter dan thans; eenmaal waren er 38 brouwerijen en wel 500 wollen- weefgetouwen, welke laatsten geheel verdwenen zijn; de welvaart is vooral door oorlogsrampen verminderd, alzoo dit schoone dorp herhaalde malen door den vijand is afgebrand of uitgeplunderd. Oisterwijk was voorheen de hoofdplaats van het kwartier van dien naam en voerde den titel van vrijheid. Thans is het redelijk digt bebouwd, en bezit het vele aanzienlijke huizen, die grootendeels langs eenen bijna lijnregten straatweg van ¼ uur gaans geplaatst zijn; het wordt verdeeld in het Kerkeind en Lindeind, zijnde het laatste een groot, ruim marktplein, waarop een lindeboom staat, welks wedergade in grootte en ouderdom nergens te vinden is, en dien van Tilburg nog ver overtreft. Hij wordt reeds in de 13eeeuw een groote boom genoemd, is even als die van Tilburg van boven plat geschoren, bijna 5 ellen in omtrek dik, en wordt om de uitgebreidheid zijner takken door eene menigte palen ondersteund. Op den straatweg zijn verscheidene groote putten om de bewoners van water te voorzien. De voortreffelijke R. K. Kerk, die in 1583 afgebrand en later herbouwd is, maar door het omvallen van den toren bijna geheel verbrijzeld werd, is, nadat de hervormden haar in 1795 om hare bouwvalligheid verlaten hadden, naderhand hersteld en thans een ruim gebouw, met toren en orgel. De Herv. Kerk, in 1811

Provincie Noordbrabant. Gemeente Oisterwijk.

 
wapen van Oisterwijk 2113 Bunders
2150 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500