• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 421 pagina 422
uit het klooster van St. Bernard te Antwerpen herwaarts overgebragt zijn. Vroeger stond hier een aanzienlijk slot, waarvan nog eenige overblijfselen gezien worden. In het dorp Heerle, een weinig westwaarts, dat alléén 640 inw. heeft, vindt men de in 1841 opgerigte, bezienswaardige fabriek van teer, terpentijn en houtzuur, de eenige in hare soort, en in de nabijheid ook eene steen- en pannenbakkerij en 1 stoom-koren- en oliemolen. Er is eene oude gothische R. K. Kerk met eenen nieuwen toren en een orgel.
  De streek ten N. van Bergen op Zoom bevat vooreerst de gem. Halsteren, aan den straatweg van Tholen op deze stad en ¾ uurs van de laatste verwijderd; zij omvat verscheidene polders en gehuchten, waaronder Lepelstraat, een paar verlaten forten en heeft 2.200 inw., die meest van den landbouw leven; ook zijn er 2 bierbrouwerijen, 1 meestoof en 2 korenmolens. Het dorp ligt op eenen rijzenden grond, van waar men vroeger een schoon uitzigt over de Ooster-Schelde had, dat nu door de hooge boomen langs den straatweg belemmerd is; daarentegen is het gezigt van dien weg op het dorp zeer fraai. In de nabijheid ligt de plas het Langewater, waarin veel paling wordt gevangen. Er is eene eenvoudige, maar goede R. K. kerk, en de Herv. Kerk is zeer klein. — Nieuw-Vossemeer, bij de Eendragt, schuin over Oud-Vossemeer (z. bl. 412), bevat met verscheidene gehuchten omtrent 850 inw., die van landbouw bestaan; het heeft 1 meestoof. Het dorp is na 1567 gebouwd, en bestaat uit 2 evenwijdige, met huizen bebouwde wegen; de Herv. Kerk is kort na 1649 gebouwd, klein en zonder orgel; de R. K. Kerk, in 1842 gesticht, heeft eenen fraaijen gevel, één altaar en een torentje. Omtrent 1½ uur ten O. ligt de opene stad Steenbergen, digt bij de Roosendaalsche- of Steenbergsche Vliet, die zich in het Volkerak uitstort, en waarmede zij door eene haven gemeenschap heeft. Men houdt de plaats voor zeer oud; in de 14de eeuw was zij eene aanzienlijke koopstad en veel grooter dan thans; in 1365 werd zij genoegzaam geheel door brand vernield. Na lang met eenen enkelen ringmuur omringd te zijn geweest, is zij in 1629 door eenen aarden wal en bolwerken versterkt, waarvan thans niets meer overig is. Gedurende den spaanschen oorlog viel de stad nu de eene, dan de andere partij in handen, en in 1795 maakten de Franschen er zich bij verdrag meester van. De stad is zeer stil, doch heeft sommige fraaije straten, met zeer goede huizen bezet; de bevolking bedraagt omtrent 2.000 inw.. die meestal van den landbouw leven. Nadat in 1826 het oude Stadhuis was afgebroken, is een ander
in de Kaaistraat gebouwd, welks front op 4 corinthische zuilen rust, en dat een koepeltorentje heeft. De Herv. Kerk, in de Kerkstraat, die vroeger zeer groot en ruim was, is in 1834 door eene geheel nieuwe, op dezelfde plaats, vervangen; dit is een fraai, langwerpig gebouw, welks frontstuk op 4 zuilen, van corinthische bouworde rust, en dat eenen fraaijen toren en een orgel heeft en door sierlijk ijzeren hekwerk en eenen steenen muur, het kerkhof afsluitende, omringd is. De R. K. Kerk, in 1830 gebouwd, heeft insgelijks 4 corinthische zuilen in het front, en een orgel en koepeltje. Voorts vindt men er een groot Arsenaal, een Kruidmagazijn, enz.; maar van de 4 vroegere poorten is niets overgebleven. — Tot de heerlijkheid Steenbergen behoort ook het dorp Kruisland, met 1.300, van den landbouw levende inw.; het ligt 1 uur Z. O. van Steenbergen en heeft eene in 1795 gebouwde R. K. Kerk, met toren en orgel.
  Ten N. van Steenbergen en aan de overzijde van de Steenbergsche Vliet ligt het dorp Dinteloord, meer bekend onder den naam van Prinseland. De gemeente Dinteloord-en-Prinseland is tusschen genoemde vliet en de Dintel ingesloten, welke laatste rivier, uit den Markstroom komende, zich beneden het dorp in het Volkerak door 2 kapitale sluizen ontlast, en waarover weldra eene zeer belangrijke brug zal gelegd zijn. Zij behoorde voorheen tot de nalatenschap van Willem III en thans nog tot de domeinen. De geheele gemeente bevat vele polders en ruim 2.000 inw., die van den landbouw en de meekrapteelt leven. Het dorp zelf, dat uit 2 rijen huizen met een groot marktveld bestaat, heeft een schoon herv. kerkgebouw, met een orgel, en eene glazen lantaarn; de fraaije klokkentoren, die geheel alleen aan de haven staat, helt aanmerkelijk over. Voorts is er eene R. K. Kerk, in 1833 nieuw opgerigt.
  Aan de overzijde der Dintel bevinden wij ons op den grond der gemeente Fijnaart- en- Heijningen, waarvan het dorp de Fijnaart bijna 600 inw. bevat; de bevolking bedraagt 2.500 inw., die van landbouw leven; het dorp is groot, heeft in de kom omtrent 600 inw., en bestaat voornamelijk uit eene lange, aan beide zijden digt bebouwde straat, met eene Herv. en eene R. K. Kerk. Tot de gemeente behooren de kleine gehuchten Heijningen en Oudemolen. Nog meer noordwaarts heeft men het gebied der gemeente Willemstad, eene stad, die in 1583 gebouwd, en door prins Willem I op eigen kosten versterkt is; 's jaars daarna werd de heerlijkheid door de Staten van Brabant aan dezen prins in eigendom geschonken, hebbende zij vóór dien tijd tot

Provincie Noordbrabant. Gemeente Steenbergen c.a..

 
wapen van Steenbergen c.a. 9594 Bunders
6300 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500