• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 461 pagina 487
zoo wel door den doortogt, als door het groot aantal fabrieken, die men er aantreft, en welke de plaats zeer welvarend maken, zoo dat er vele rijke lieden wonen; door den spoorweg, die eerlang langs Eindhoven gelegd zal worden, zal deze welvaart nog grootelijks toenemen. Eindhoven telt thans ongeveer 3.300 inw., waaronder ruim 3.100 R. kath., die van koophandel en fabrieken leven; op het schoone vierkante marktplein, prijkende met 2 zeer oude lindeboomen, worden 10 jaarmarkten en de gewone, zeer druk bezochte weekmarkt gehouden; de belangrijke fabrieken van wollen en katoenen stoffen houden ook in de omliggende dorpen een niet gering aantal menschen werkzaam; de eindhovensche vilten hoeden en eindhovensche snuif zijn alom bekend en zeer gezocht. De vroegere linnenweverijen en schoenmakerijen zijn in de laatste 100 jaren niet vooruit gegaan, maar de bierbrouwerijen houden haren ouden roem met eere staande. Thans vindt men er: 8 wollen-, linnen- en katoenfabr. (met 11O werklieden in de fabrieken en 650 daar buiten), 1 wolspinnerij (100 werkl.), 5 hoedenfabr. (80 werkl.), 18 tabaks- en sigarenfabr. (300 werkl,), 2 groote bierbrouwerijen, 2 azijnmakerijen, 5 leerlooijerijen, 2 katoendrukkerijen, 5 meubelmakerijen, 2 boekdrukkerijen en 1 gasfabr. De wolspinnerij bezit een hoogst zeldzaam werktuig, turbine genaamd, dat zeer bezienswaardig is. Bovendien is Eindhoven de zetel eener Arrondissements-regtbank, en bezit het eenige bezienswaardige gebouwen. Daaronder behooren: de oude R. K. Kerk, die eerlang gesloopt zal worden, en ter welker vervanging naar een Irotsch plan eene nieuwe kruiskerk met 2 torens in aanbouw is; het Stadhuis, in 1555 herbouwd, waarvan de voorgevel met het stadswapen, 3 hoornen met eenen klimmenden leeuw, prijkt; ook bezit het eenen fraaijen doorluchtige:) toren met klokkenspel en uurwijzers, en daar achter een tweede torentje met eene klok. Voorts is er het in 1841 bijna geheel nieuw opgetrokken gebouw voor de Arrondissements-regtbank, een Huis van Arrest, eene Herv. Kerk, eene israëlietische Ringsynagoge, eene Latijnsche school, eene Teekenschool (100 leerlingen), 6 lagere scholen, eene pas opgerigte Normaalschool, zang en muzijkcollegien, handboogschutterijen, enz., enz. üe grond der gemeente Eindhoven strekt zich alleen aan den Z. W. kant tot over de grachten der plaats uit, zoo dat men, de bruggen overgaande, de 2 zoogenaamde Bergen ontmoet, waar bij de jaarmarkten de paarden en koeijen aan de lijn staan. Aan de N. westzijde ligt Strijp, met zijne gehuchten 1.080 inw. bevattende, die
herv. haar in bezit, doch in 1805 keerde zij weder terug tot de R. kath., die haar toen in al haren luister herstelden. Zij rust op 6 hardsteenen pilaren, en is versierd met een zeer schoon en welluidend orgel, eenen allerprachtigst gebeeldhouwden predikstoel, en eenen fraaijen, tamelijk hoogen toren met klokkenspel, zoo dat het schoone geheel een waar sieraad der plaats is. — Ook de in 1847 gebouwde Herv. Kerk is schoon en smaakvol en van eenen fraaijen toren en orgel voorzien. — Het merkwaardigste gebouw der plaats is echter het Kasteel-van-Helmond. het eenige van dien ouderdom in de Meijerij, dat tot heden in zijnen oorspronkelijken staat is bewaard gebleven; het werd in 1402 gebouwd, is vierkant en groot en heeft dikke muren, met 4 torens op de hoeken. — Ten W. van het stadje ligt een aangenaam bosch, het Park of de Warande genaamd, en de gewone wandelplaats der inwoners. — Voorts is er eene Latijnsche school, eene handboogschutterij. 5 muzijkgezelschappen, enz.
  Ten N. van Helmond, aan de westzijde der Aa, liggen de dorpen Aarle en Rixtel, met 1.200 inw., eene fraaije R. K. Kruiskerk, eene klokgieterij te Aarle, en eene kleine en zeer oude kerk te Rixtel, waar ook nog een kasteel staat. Zoo wel hier als te Beek-en-Donk, waaraan de gem. grenst, is de hoenderbroeijerij een voornaam bestaanmiddel. — Voorts Lieshout (1.200 inw.), waarin eene in 1839 gebouwde kerk met een orgel, een goed Raadhuis, en een adellijk kasteel, dat met bijbehoorende gronden 48 bunders beslaat. — Eindelijk Stiphout, ¾ uurs W. van Helmond, te midden van een houtrijk oord, met 600 inw. en eene nette kerk, waarheen nog jaarlijks bedevaarten plaats hebben; hier staat het zeer schoone gothische Kasteel van Croy, een oud van hooge torens voorzien gebouw, omringd door breede waterrijke grachten en een voortreffelijk wandelperk, waarin merino's of spaansche schapen aangefokt worden.
  Digt aan de Peel, ten O. van Helmond, ligt het zeer oude dorp Deurne, met Liessel en andere onderhoorigheden 2.300 inw. tellende, die van landbouw en den handel in turf leven; er is 1 bierbrouwerij en azijnmakerij, en eene R. K. Kerk, met fraaijen. hoogen toren en een kloktorentje op het koor. Het schoone en sterke Kasteel te Deurne beslaat 75 bunders oppervlakte. Hier staat ook het Kleine- of Oude-Kasteel-te-Deurne. ook genaamd het Slot-van-Peelland.— Een weinig W. vinden wij Vlierden, met 670 inw., en even als Deurne reeds in 721 bekend; er is eene in 1846 gebouwde R. K. Kerk,en

Provincie Noordbrabant. Gemeente Stiphout.

 
wapen van Stiphout 1128 Bunders
600 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500