• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 440
gebouwen omringd; het is regt fraai en heeft eenen in 1839 geheel vernieuwden koepeltoren Nog is er 5 min. Z. O. van de stad een klooster van norbentijner nonnen, St. Catharinendal genaamd, dat oorspronkelijk in 1268 te Vroenhout, onder Roosendaal, gesticht was en rijke goederen bezat. Eenigen tijd later verplaatsten zich de nonnen naar Breda en genoten zij naderhand groote gunsten van de nassausche vorsten, de heeren der stad, die het klooster in hunne bijzondere bescherming namen. In het jaar 1646 werd het door Frederik Hendrik naar Oosterhout overgebragt, en is het door alle wisseling der tijden heen aldaar in stand gebleven. In 1818 werd er eene kerk met toren bijgebouwd, en ook de kloostergebouwen zijn van tijd tot tijd verbeterd.
  Tusschen Oosterhout en Breda ligt de gemeente Teteringen, welker bewoners (ruim 1.000) tot 1796 onder den naam van buitenpoorters tot Breda behoorden; het dorp Teteringen bestaat uit de gehuchten Kerkeind en Hoogstaat, waarbij nog verscheidene anderen komen. Een weinig westelijker, 1¼ uur N. van Breda en aan den straatweg naar den Moerdijk, vinden wij het dorp Terheyden, waarvan de gem. met het dorp Wagenburg en gehuchten ruim 2.800 inw. telt, die van landbouw leven; er is goed wei- en zaailand, met eenig moeras, waaruit goede turf gehaald wordt, en men vindt er 4 leerlooijerijen, 2 bierbrouwerijen, 1 olie- en 2 korenmolens. Het dorp zelf is ruim en luchtig, voornamelijk uit eene zeer breede, met boomen bezette straat bestaande, en het heeft eene vrij zware R. K. Kruiskerk met een fraai orgel, eenen sierlijken predikstoel en eenen dikken stompen toren, als ook eene kleine, maar nette Herv. Kerk, die insgelijks een orgel en een houten torentje heeft. Rondom het dorp vindt men eenige fraaije buitenplaatsen. De gemeente wordt ten N. begrensd door die van Hooge-en-Lage Zwaluw, welke aan den Biesbosch, ten O. van Moerdijk ligt. Zij vormde met dit dorp vroeger eene heerlijkheid op zich zelve, die later aan het huis van Nassau kwam en thans aan het domein behoort. De ongeveer 3.300 inw. bestaan meest van landbouw en vlasserij, en bezitten ook 3 brouwerijen. Hooge Zwaluw heeft eene haven, die in de kom begint en in den Amer uitloopt, en Lage Zwaluw bezit, behalve de haven, een veer op het eiland van Dordrecht, waarvan voorheen zeer druk gebruik gemaakt werd. Beide dorpen hebben eene Herv. Kerk, en het eerste eene R. K. Kerk, die voor de geheele gemeente dient. — Ten O. grenst deze gemeente aan die van Made-en-Drimmelen, 2 dorpen, ¾ uurs van elkander

Provincie Noordbrabant. Gemeente Teteringen.

 
wapen van Teteringen 2237 Bunders
1150 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500