• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 438 pagina 459
het zeer aangenaam gelegen; het fraaije Dorpshuis is in 1823 gesticht; er is voorts eene goede Herv. Kerk, met zwaren toren, terwijl de R. K. Kerk op \ uur afstands in het gehucht Heykant stond, doch in 1841 in de kom van het dorp door eene sierlijke kerk met toren en orgel vervangen is. — Ten Z. der gemeente en aan Belgie grenzende, ligt de gem. Baarle-Nassau, met het dorp van dien naam en vele gehuchten, waaronder Eikelenbosch, Loveren, Ulicoten, enz., meer dan 2.000 inw. bevattende. Het dorp Baarle-Nassau, in de 10de eeuw reeds bekend, tigt zeer hoog, 4 uren Z. O. van Breda, en is zoo met het dorp Baarle-Hertog vereenigd, dat beiden slechts één dorp uitmaken, waarvan soms het eene huis tot Nederland en het andere tot Belgie behoort; zelfs zijn er huizen waarvan de schoorsteen aanwijst, wat tot brabantsch of tot nederlandsch grondgebied gerekend wordt. In het dorp Baarle-Nassau telt men 500 inw.; er is eene aanzienlijke R. K. Kerk op belgisch grondgebied te Baarle-Hertog, maar ook eene kleine Herv. Kerk. — Eén uur ten N. van dit dorp vindt men het overoude dorp Alphen, oudtijds Alfheim, dat reeds in 711 vermeld wordt, en met het dorp Riel, de gehuchten Molenheide, Oisterwijk, Boschhoven en andere ruim 1.600 inw. heeft. De gemeente bezit 2 R. K. en 1 Herv. Kerk. — Wederom noordelijker komen wij in de gem. Gilze-en-Rijen, waarin het zeer oude dorp Gilze, 3 uren Z. O. van Breda, dat in de kom ongeveer 300 inw. heeft, maar met de talrijke omliggende gehuchten er meer dan 2.000 bevat, die van den landbouw bestaan; de R. K Kerk aldaar, in de oudste tijden de moederkerk van Etten, Ginneken, Prinsenhage en Bavel, is hoog en vrij groot, en heeft een goed orgel en 1 kloktorentje; ook in het gehucht Molenschot is in 1842 eene parochiale kerk gebouwd. Het dorp Bijen alleen heeft met zijne gehuchten ruim 700 inw. en eene oude fraaije kerk met orgel en toren, waarin 2 klokken. De geheele gemeente telt eenige fabrieken, als 5 bierbrouwerijen, 3 leerlooijerijen, weverijen, enz. Zij wordt door den straatweg van Breda op Tilburg doorsneden, en bevat ten Z. van Rijen de heide, waar het nederlandsche leger in 1831 grootendeels gelegerd was, en waar thans nog van tijd tot tijd eenige troepen tot oefening in de krijgsdienst gekampeerd zijn. Eén uur N. O. van Gilze, ligt eene moerassige streek, Gilzenbroek genaamd, van 651 bunders oppervlakte. In het kerkdorp Dorst, 1 uur O. van Breda, aan den straatweg, is eene in 1835 naar de dorische orde gebouwde R. K. Kerk, vóór
De schrale en zanderige landstreek, die zich ten Z. en Z. O. van Hilvarenbeek en Oirschot tot aan de belgische grenzen uitstrekt, bevat vele minder merkwaardige, soms onaanzienlijke dorpen en gehuchten, waarvan wij alleen de voornaamsten zullen noemen. Daartoe behooren: Oostel-, Middel- en Westelbeers, aan de Groote en Kleine Beerze, die zich digt bij Oirschot vereenigen en in de Dommel uitloopen; de gem. telt thans 1.060 inw.; — Hooge- en Lage-Mierde en Hulsel (1.460 inw.), Bladel, oudtijds Bladella, een der vroegst bekende van Brabant, met Netersel (1.400 inw.); Reusel (1.070 inw.), met eene oude, zeer groote, aanzienlijke R. K. Kerk. Voorts Hapert, Hoogeloon en Casteren (1.400 inw.), Vessem, Wintelre en Knegsel (1.200 inw.), Oerle, vroeger een aanzienlijk vlek (650 inw.), Duizel en Steensel (600 inw.), Eersel (1.100 inw.), zeer oud en vroeger zeer aanzienlijk en welvarend, Bergeijk (met gehuchten en 1.800 inw.), met 2 R. K. Kerken, en Luyksgestel, ½ uur van de grenzen, (800 inw.), 4 uren Z. W. van Eindhoven.
  Ten Z. van laatstgenoemde stad liggen de kleine dorpen Riethoven (690 inw.), Westerhoven (560 inw.), Dommelen, aan de Dommel, (370 inw.), Valkenswaard (met gehuchten 1.200 inw.), een fraai dorp, met 420 inw. in de kom, 5 leerlooyerijen, 2 bierbrouwerijen, 2 lijmziederijen, 2 oliemolens en 1 watermolen. Het was vroeger vermaard om de talrijke valkeniers, die uit alle oorden van Europa er hun verblijf hielden, en door hunne groote verteringen en valkenjagten veel tot welvaart der plaats bijdroegen; het dorp heeft een groot, met boomen beplant en digt met huizen bebouwd marktplein, en eene schoone kerk, zonder orgel, maar met eenen hoogen toren; het ligt 2 uren Z. van Eindhoven. Zuidwaarts aan de grenzen vinden wij Borkel en Schaft (500 inw.), en oostwaarts van deze gemeente, Soerendonk, Sterksel en Gastel (900 inw.), Maarheeze (680 inw.), en Budel (met verscheidene gehuchten en 2.300 inw.), alle 5 in den Z. oostelijksten hoek der provincie en aan belgisch Limburg grenzende; het laatste dorp, 4½ Z. ten O. van Eindhoven, was reeds in 779 bekend en is eene vrij aangename, geregeld gebouwde plaats; er is eene middelmatig ruime gothische kerk, die op pilaren rust en eenen dikken toren heeft — Meer ten N. vindt men Leende, 2½ uur Z. van Eindhoven, vroeger zeer welvarend en nog met 1.500 inw., die van landbouw, veeteelt, het bijenhouden en het spinnen en weven bestaan; er wordt ook handel gedreven in kant, en er zijn 2 bierbrouwerijen, en eene fraaije R. K. Kruiskerk, in 1474 gebouwd,

Provincie Noordbrabant. Gemeente Westerhoven.

 
wapen van Westerhoven 1081 Bunders
550 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500