• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 422
in de Kaaistraat gebouwd, welks front op 4 corinthische zuilen rust, en dat een koepeltorentje heeft. De Herv. Kerk, in de Kerkstraat, die vroeger zeer groot en ruim was, is in 1834 door eene geheel nieuwe, op dezelfde plaats, vervangen; dit is een fraai, langwerpig gebouw, welks frontstuk op 4 zuilen, van corinthische bouworde rust, en dat eenen fraaijen toren en een orgel heeft en door sierlijk ijzeren hekwerk en eenen steenen muur, het kerkhof afsluitende, omringd is. De R. K. Kerk, in 1830 gebouwd, heeft insgelijks 4 corinthische zuilen in het front, en een orgel en koepeltje. Voorts vindt men er een groot Arsenaal, een Kruidmagazijn, enz.; maar van de 4 vroegere poorten is niets overgebleven. — Tot de heerlijkheid Steenbergen behoort ook het dorp Kruisland, met 1.300, van den landbouw levende inw.; het ligt 1 uur Z. O. van Steenbergen en heeft eene in 1795 gebouwde R. K. Kerk, met toren en orgel.
  Ten N. van Steenbergen en aan de overzijde van de Steenbergsche Vliet ligt het dorp Dinteloord, meer bekend onder den naam van Prinseland. De gemeente Dinteloord-en-Prinseland is tusschen genoemde vliet en de Dintel ingesloten, welke laatste rivier, uit den Markstroom komende, zich beneden het dorp in het Volkerak door 2 kapitale sluizen ontlast, en waarover weldra eene zeer belangrijke brug zal gelegd zijn. Zij behoorde voorheen tot de nalatenschap van Willem III en thans nog tot de domeinen. De geheele gemeente bevat vele polders en ruim 2.000 inw., die van den landbouw en de meekrapteelt leven. Het dorp zelf, dat uit 2 rijen huizen met een groot marktveld bestaat, heeft een schoon herv. kerkgebouw, met een orgel, en eene glazen lantaarn; de fraaije klokkentoren, die geheel alleen aan de haven staat, helt aanmerkelijk over. Voorts is er eene R. K. Kerk, in 1833 nieuw opgerigt.
  Aan de overzijde der Dintel bevinden wij ons op den grond der gemeente Fijnaart- en- Heijningen, waarvan het dorp de Fijnaart bijna 600 inw. bevat; de bevolking bedraagt 2.500 inw., die van landbouw leven; het dorp is groot, heeft in de kom omtrent 600 inw., en bestaat voornamelijk uit eene lange, aan beide zijden digt bebouwde straat, met eene Herv. en eene R. K. Kerk. Tot de gemeente behooren de kleine gehuchten Heijningen en Oudemolen. Nog meer noordwaarts heeft men het gebied der gemeente Willemstad, eene stad, die in 1583 gebouwd, en door prins Willem I op eigen kosten versterkt is; 's jaars daarna werd de heerlijkheid door de Staten van Brabant aan dezen prins in eigendom geschonken, hebbende zij vóór dien tijd tot

Provincie Noordbrabant. Gemeente Willemstad.

 
wapen van Willemstad 3078 Bunders
1850 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500