• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 653
wel eens jaarlijks 2.300 bedragen, hebben die schade later ruimschoots hersteld. De plaats bevat omstreeks 1.600 inw., die in scheepvaart, handel en de inattenmakerij hun bestaan vinden; onderscheidene inwoners bereizen met hunne schepen het geheele land ten verkoop van matten, vloerkleeden, enz.; er is ook eene zoutkeet. De eenige merkwaardige gebouwen zijn: de in 1609 gestichte Herv. kerk, met toren en orgel, en de kleine Doopsgez. kerk. Voorts is er eene kleine Synagoge, een Dep. der Maatsch. tot N. v. 't Alg., eene Rederijkerskamer, enz. Van hier den dijk langs de Zuiderzee verder N. omwandelende, ontmoeten wij het geringe, door den watervloed van 1825 zoo zeer geteisterde dorpje Blankenham (260 inw.), en komen vervolgens te Kuinre of Kuinder, 2 \ uurs N. t. W. van Vollenhove, liggende ter plaatse, waar de Linde en Kuinder of Tjonger zich vereenigen om zich in de Zuiderzee te ontlasten. Dit dorp was in de middeleeuwen de hoofdplaats van een vrij uitgestrekt graafschap, welks graven vrij magtig waren, doch waarvan de meeste landen sedert den grooten vloed van 1170 in de Zuiderzee bedolven liggen. In 1388 of 1397 was de laatste graaf (Ierman genoodzaakt, zijn land aan den bisschop van Utrecht te verkoopen, waarna het met Overijssel is vereenigd gebleven. Het oude en sterke kasteel was reeds in 1193 ingenomen en geslecht; later werd er een ander gebouwd, en het dorp zelf door eene schans versterkt; beiden zijn echter weder gesloopt, zoo dat de plaats thans weder een dorp is, waar men eene der beste havens van Overijssel vindt, die dan ook gewoonlijk door meer dan 1.300 schepen 's jaars bezocht wordt. De tegenwoordige bevolking bedraagt nagenoeg 1.000 zielen, die van landbouw, scheepvaart en handel, vooral in boter, hooi en vee leven; de boter- en hooimarkt, zoo wel als de uitvoer van vee is zeer belangrijk. Er is eene in 1844 zoo in- als uitwendig aanmerkelijk verbeterde en verfraaide Herv. Kerk, die toren en orgel heeft; eene R. K. Kerk, in 1837 gebouwd, nadat de vroegere in 1825 door den watervloed was verdelgd; eene Waag. en een doelmatig ingerigt Gemeentehuis, met eenen toren. — O. van deze gem. ligt die van Oldemarkt, welke niet 4 buurschappen omtrent 2.200 inw. bevat. Het dorp ligt 3 uren N. van Vollenhove. nabij de Linde, die hier Friesland van Overijssel scheidt, en bevat in zijne kom nagenoeg 1.100 inw., die van landbouw en veeteelt, visscherij en veenderij leven; er is eene calicotweverij, eene nette Herv. Kerk, met een goed orgel en

Provincie Overijssel. Gemeente Blankenham.

 
wapen van Blankenham 1694 Bunders
350 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500