• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 626
lens, enz. De eerste weverij van zijden stoffen werd in 1836 opgerigt, en thans is in aanbouw eene katoenspinnerij voor kettinggaren met sterkerij, berekend op 21.000 spindles, de eerste, van dien aard hier te lande. — Het merkwaardigste gebouw der stad is de R K. Plechelmikerk, een der oudste kerkgebouwen in Nederland. Zij werd in 954 van steen opgebouwd, en in 1043 in eene kruiskerk veranderd, maar leed zeer veel door den vreeselijken brand van 1492, waarna zij eerst in 1525 hersteld en vergroot werd. Het oudste deel der kerk is opmerkelijk door de zeldzame bouworde, de dikte der muren, de schaarschheid van licht, de zeer vele oudheden en den zonderlingen vorm der ramen; de in 1043 opgerigte toren staat tegen de kerk en is 63 el hoog. — Er is méde eene Herv. Kerk, in 1809 gesticht en van toren en orgel voorzien, en eene Synagoge. Van de 4 vroegere gasthuizen is geen enkel overgebleven; alleen bestaat er thans eene Armen-werkinrigting. Eindelijk vindt men er een Gymnasium, goede lagere scholen, enz. De oostelijkste hoek der provincie neemt de gem. Denekamp in, die 4.000 inw. bevat, waarvan 560 in het dorp zelf en de overigen in een 9 tal buurten en gehuchten wonen; de bestaanmiddelen zijn landbouw en de weverij voor de omliggende fabrieken. Het dorp, 2 uren Z. van Ootmarsum, bezit eene Herv. en eene R. K. Kerk; in den omtrek liggen 3 belangrijke havezathen en het buitengoed Harseveld. legen, is even als dit eene der oudste plaatsen des lands, en, volgens gissing, in het jaar 127 door den frankischen koning Odemar gesticht. Voorheen was het eenigermate versterkt, doch in 1527 is het zoodanig ontmanteld, dat er thans van de wallen niets meer te bespeuren is. Het deelde met Oldenzaal in de rampen des oorlogs, die in den loop der eeuwen deze streken teisterden, en werd dikwijls door de vijandelijke partijen veroverd en hernomen. Het voormalige kocht en gesloopt. — De stad ligt zeer bekoorlijk aan den rand van vrij hooge heuvels, die meestal bebouwd en met boerderijen bezet zijn en met voortreffelijke korenvelden prijken, terwijl aan de andere zijde goede hooi- en weilanden liggen, zoo dat men in den omtrek telkens door de verrukkelijkste gezigten verrast wordt en dit oord met de bevalligste streken van Nederland in schoonheid kan wedijveren. Een aantal beekjes, die op de heuvels ontspringen en vele molens, zelfs soms zeer nabij hunnen oorsprong, drijven, verhoogen nog het bevallige

Provincie Overijssel. Gemeente Denekamp.

 
wapen van Denekamp 8677 Bunders
4350 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500