• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 616
gebouw met eenen hoogen spitsen toren en een uitmuntend orgel; zij prijkt bovendien met 3 zeer schoone marmeren tombes voor de baronnen Koenraad Willem van Dedem, Transisalanus Adolf van Voorst tot Hagenvoorde, en Robbert van Ittersum, zijnde de eerste, aan de zuidzijde van het koor, eene der fraaisten, die men ergens aantreft. De R. K. Kerk staat in de buurschap Hengeveld, aan de Zoestwetering, is in 1819 nieuw gebouwd en heeft eenen kleinen toren met een fraai orgel. Als eene merkwaardigheid toont men in het dorp den zeer zwaren stam van eenen populier, wiens bewonderenswaardige kruin omstreeks 1832 door den storm is afgeslagen; hij is geheel hol en zoo ruim, dat hij een 30tal personen kan bevatten; men heeft er later eenen jongen kastanjeboom in geplant. — N. O. van Wijhe, aan den straatweg, die van Zwolle naar Almelo loopt, en 2| uur van eerstgenoemde stad, ligt het wel niet groote, maar zeer fraaije dorp Heino, in eene der schoonste streken van Overijssel, die heden nog door eenige fraaije buitengoederen wordt opgeluisterd. Er z\jn wel slechts 250 inw. in de kom, maar in de geheele gem. klimt de bevolking tot ruim 1.700 zielen. Er staat eene Herv. en eene R. K. Kerk, beiden met toren en orgel. — Raalte, misschien het schoonste dorp van Overijssel, ligt aan denzelfden straatweg en digt bij het nieuwe kanaal van Zwolle op Almelo, 4 uren Z. O. van Zwolle, en is bekend door zijne zeer belangrijke weekmarkten. Het wordt reeds in het jaar 1123 vermeld, en telt in de kom ruim 550 inw.; maar de geheele gem. bevat met 8 buurschappen, 3 gehuchten en een 5tal landgoederen bij het dorp, eene bevolking van 5.564 zielen, die meest van landbouw bestaan. De Herv. Kerk, die reeds in de 12de eeuw moet bestaan hebben, doch waarvan de toren in 1694 door ouderdom ingevallen is, is een eenvoudig, echter zeer net en doelmatig ingerigt gebouw, waarvan de torenspits, zonderling genoeg, lager dan het dak is. In 1836 is er een nieuw orgel in geplaatst. De R. K. Kerk, even buiten het dorp, stortte in 1836, toen zij bijna voltooid was, door eenen storm in, waarbij twee menschen het leven verloren; thans is zij een langwerpig vierkant, net gebouw, met toren en orgel. — O. van Raalte vinden wij de gem. Hellendoorn, met het dorp van dien naam en 7 buurschappen, benevens het pas ontstane gehucht Nijverdal, te zamen met 4.000 inw., dip meestal in landbouw en schoenmakerijen hun bestaan vinden. Het dorp zelf, vermoedelijk in 1080 gesticht, ligt aan den voet van den 150 el hoogen Helderschen Berg en aan het riviertje de Regge, dat, noordwaarts loopende, zich in de Vecht stort,

Provincie Overijssel. Gemeente Raalte.

 
wapen van Raalte 13614 Bunders
5600 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500