• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 618
de lierv. St. Dionysiuskerk, die door hare bouworde bewijst, dat zij eene der eerste steenen kerken ten gebruike der christenen in deze streek geweest is; zij bevat tevens een fraai marmeren praalgraf van den heer E. H. van Ittersum, vóór 1| eeuw eigenaar van de uurs van Rijssen bekoorlijk in een dal gelegene heerlijkheid Oosterhof; de oude kerktoren is in 1825 ingestort. Er staat ook eene in 1819 gestichte R. K. Kerk, met houten toren en orgel, en in den omtrek liggen nog de aanzienlijke havezathen Grimberg en Eversberg. — Het bovengenoemde dorp Holten ligt 1 uur Z. W. van Rijssen, en 4| uur O. van Deventer, aan den voet van den Holterberg, die de zuidelijkste punt van de bergstreek uitmaakt, welke Overijssel van het N. naar het Z. doorsnijdt, en eene hoogte van 54 el bereikt. Het dorp is vrij regelmatig aan den straatweg gebouwd en bevat in de kom ruim 500 inw., 1 calicotfabr., en eene eenvoudige Herv. Kerk, in 1832 ingewijd, zijnde de vorige kerk, die een orgel bezat, 3 jaren te voren met 52 woningen en 17 schuren een prooi der vlammen geworden. De geheele gem. heeft met een 6tal buurten ruim 2.800 inw. — Tusschen Holten en Deventer, 1| uur O. van de stad, ligt Bathmen (500 inw.), een zeer oud en tamelijk groot dorp, waarvan de huizen zeer ongeregeld staan en alzoo eigentlijk geene straat vormen; er is eene Herv. Kerk; met 3 buurten heeft de gem. eene bevolking van 1.600, meestal van landbouw levende inw. — Zij wordt ten Z. O. begrensd door de gem. Markelo, uit het dorp Markelo en een 8tal buurschappen bestaande en nagenoeg 3.700 inw. bevattende, die meest van landbouw leven, en 2 calicotsfabr. bezitten. Men vindt in deze gem. verscheidene aanzienlijke havezathen, alsmede zeer merkwaardige heuvels, hier bergen genoemd, waaruit men van tijd tot tijd eene menigte groote beenderen en schelpen, haaitanden, versteeningen van stukken houts en zuidelijke vruchten enz. opgegraven heeft. Aan den voet dier heuvelen hadden de oude Saksers ten tijde van Karel den groote hunne woonplaats, predikte de H. Lebuinus het evangelie en werden de bisschoppen van Utrecht als landsheeren van Twente gehuldigd. Markelo zelf ligt 1^ uursW. van Goor en heeftin de kom 320, doch met de buurten Herike en Stokkum 2.200 inw.; er is in 1840 eene zeer schoone, nieuwe Herv. Kerk, tegen den ouden zeer zwaren toren aan, gebouwd, die nog geen orgel heeft; hebbende men de oude, groote kerk om haren vervallen toestand in 1836 moeten verlaten. Op den afstand van ruim 5 uren O. van Deventer en 3 uren Z.

Provincie Overijssel. Gemeente Rijssen.

 
wapen van Rijssen 2551 Bunders
3200 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500