• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 620
havezathen Stoevelaar, Wegdam en Wcldam. — Slechts, 1 uur ten Z. Z. W. van Goor vinden wij het plattelandstadje Diepenheim, aan den straatweg van Zutphen op Goor, en met eenige onderhoorige buurten eene bevolking van ruim 1.500 inw. bevattende. Het komt reeds in 1169 als eene vrije heerlijkheid voor, werd in 1331 door aankoop met het Bovensticht vereenigd, kwam na herhaalde verovering in 1524 voor eenen korten tijd aan Gelderland, doch werd in 1536 weder voor Karel V ingenomen en door hem weder aan Overijssel gehecht, waaraan het tot heden gebleven is. De plaats ligt in eene waterachtige en boschrijke streek, | uur van de Schipbeek, die zich bij Deventer in den IJssel stort; er is eene calicotsweverij; voor het overige evenwel is landbouw het hoofdbestaan. Ten O. en Z. zijn aanzienlijke buitenplaatsen met uitgestrekte bosschen, en daaronder het Kijenhuis, toebehoorende aan den graaf van Schimmelpenninck. De Herv. Kerk is in 1679 gebouwd, nadat de vroegere oude kerk was ingestort, waarbij de toren was blijven staan. Even ten W. van het stadje stond oudtijds het Kasteel van Diepenheim, welks tijd van stichting en sloping onbekend is. Later, in 1649. is dit kasteel vervangen door een adellijk Huis, hetwelk rondom door zijne vijvers wordt omgeven en tegen den ouden heuvel of belt is opgerigt. — Van Goor loopt de deventersche straatweg door lage en dorre landen naar het 2 uren verwijderde plattelandstadje Delden, 2} uur Z. van Almelo, met eene bevolking van 1.600 zielen (waaronder die van een 3 tal buurschappen). Het bestaat genoegzaam uit eene enkele straat, die zich oostelijk tot aan het plantsoen van het fraai liggende landgoed Twickel uitstrekt en eenige fraaije huizen bevat. In 1118 wordt van de plaats het eerst melding gemaakt, en in 1333 verkreeg zij stadsregten. Zij heeft almede eenige fabr. van calicots, terwijl de bevolking overigens van landbouw leeft. Er staat 1 Herv. en 1 R. K. Kerk, zijnde de laatste in 1786 gebouwd, en de eerste in 1847 van een uitmuntend orgel voorzien, alsmede eene Synagoge, in 1860 daargesteld. De genoemde havezathe Twickel, 8 min. ten N. van Delden, beslaat met onderhoorige landgoederen, gronden en bosschen eene uitgestrektheid van ruim 3.000 bunders, en bestaat voornamelijk uit een kasteel, welks eersten oorsprong men niet kent, doch dat in de 14dt en 15deeeuw en nog later verscheidene malen belegerd werd. Het wordt omringd door eene wildbaan, eene oranjerie en de schoonste wandelingen onder honderdjarige eiken, die hier nog in menigte staan, terwijl een kanaal van 2 uren lang, het

Provincie Overijssel. Gemeente Stad Delden.

 
wapen van Stad Delden 508 Bunders
1600 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500