• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 624
alzoo eene Arrondissements- en Kantonnale-Regtbank. — De eerste aanleg en oorsprong der plaats verliest zich in den nacht der eeuwen, maar zeker is het, dat zij reeds in de 9de eeuw onder den naam van Almaloh bekend was, en alzoo eene der oudste plaatsen van Overijssel is. In 1421 werd zij tot stad verheven, maar naderhand is zij door menigvuldige rampen gedurende den oorlog met Spanje in een vlek veranderd, waarom zij in 1672 zeer gemakkelijk door de Munsterschen kon ingenomen worden. — Zij is thans eene nette, opene, welvarende landstad, met 3.600 inw., waaronder ruim 2 800 protest., 500 R. kath. en 250 Israëlieten zijn; met 2 teerfabr., 5 stoomweverijen, 1 jeneverstokerij, 1 zeepziederij, 1 gasfabr., 1 boekdrukkerij, enz. enz., en met veel handel in granen en katoenen stoffen. Vroeger waren er, even als in de naburige kleine steden, groote linnenweverijen, doch deze tak van bestaan is door het algemeene gebruik van katoen meer en meer te niet gegaan. De Herv. Kerk, die in 1738 in eene nieuwe, ruime kruiskerk veranderd is, waarvan het koor uit het behouden gedeelte der oude kerk bestaat, bevat op dit koor eene eenvoudige marmeren graftombe der grafelijke familie van Rechteren, en prijkt met een sierlijk orgel en eenen toren, waarop eene fraaije lantarenspits; in 1835 is dit godshuis zeer veel verfraaid, zoo dat zij onder de schoone en regelmatige kerkgebouwen eene eerste plaats inneemt. Voorts is er te Almelo eene Doopsgez. Kerk, eene R. K. Kerk, eene Synagoge, een protest. Weeshuis, èene Latijnsche en Middelbare School, eene Teekenschool. eene Bewaarschool, goede andere scholen, een Dep. der Maats. tot Nut van 't Alg., Rederijkerskamers, enz. Onmiddellijk tegen de stad ziet men het Huis Almelo, een ruim vierkant gebouw met 2 vooruitspringende vleugels, geheel door grachten omgeven. Het behoort onder de gem. Ambt Almelo, die Almelo omringt, en zonder dorp of gehucht toch ruim 3.700 inw. in de verspreide woningen, en eenige fabrieken bevat. Drie uren O. van Almelo ligt het dorp Weerselo, de hoofdplaats eener gem., die uit 10 buurschappen bestaat en eene bevolking van cotstabr. bezit ten. Het dorp zelf heeft 580 inw., eene oude, vroeger zeer vermaarde Herv. Kerk, met klein torentje en een orgel, en eene in 1847 bijna geheel vernieuwde en vergroote R. K. Kerk. mede met toren en orgel. Onder deze gem. behoort ook de Hunnenberg, een heuvel in de buurschap Volte, \ uur Z. O. van Oot'marsum gelegen;

Provincie Overijssel. Gemeente Weerselo.

 
wapen van Weerselo 10631 Bunders
5450 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500