• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 615
kunde en Nijverheid, departementen en afdeelingen van bijna alle in Nederland bestaande Maatschappijen en Genootschappen, Liedertafels, Rederijkerskamers, uitmuntende scholen, enz. enz. Het vestigen van eenen Proeftuin van Landbouw, buiten de Brinkpoort, is voorbereid. — Van Deventer loopt langs den regteroever van den IJssel een straatweg naar Zwolle, de hoofdstad der provincie. Deze geleidt ons het eerst naar het kleine dorp Diepenveen, 1 uur N. van de stad, met slechts 50 inw. in de kom, maar met een 16tal buurschappen eene gem. vormende van ruim 3.000 inw., die van den landbouw leven. Er is eene Herv. Kerk, en in den omtrek van het dorp vindt men eenige fraaije buitenplaatsen. — Eén uur verder ligt het aangename en welvarende Olst, oudtijds Agastaldaburg genoemd, en hetwelk reeds in 1046 voorkomt. Men telt in de kom 800 inw., doch de geheele gem., waaronder ook de dorpen Wezepe en Welsum, met eenige gehuchten en buitengoederen, behooren, heeft eene bevolking van ruim 3.900 zielen. In elk der 3 dorpen is eene Herv. Kerk; die van Olst is een oud gothisch, maar hecht en ruim gebouw, met eenen hoogen vierkanten toren en orgel; 10 min. Z. O. van het dorp staat ook eene eenvoudige R. K. Kerk, met orgel en kloktorentje. Wezepe (420 inw.) ligt 1| uur O. t. N. van Olst, en Welsum, slechts \ uurs ten W., doch aan den linkeroever van den IJssel, op eenen uitstekend vruchtbaren grond, die uitmuntende tarwe, gerst, haver, rogge en boomvruchten voortbrengt; het heeft 700 inw. en eene in 1830 gestichte Herv. Kerk, met eenen stompen toren, doch zonder moeten wij het door welige korenakkers, vruchtbare weiden en boomgaarden omringde dorp Wijhe, de voorname pleisterplaats der rijtuigen tusschen de beide steden, en dat voorzeker nog veel in bloei zal winnen, wanneer de ontworpen spoorweg van Deventer naar Zwolle langs dit dorp voltooid zal zijn. Dit aangename en levendige dorp is vrij regelmatig beneden en gedeeltelijk langs den IJsseldijk gebouwd, telt in de kom ruim 1.200 inw., en vormt met ettelijke buurschappen en landgoederen eene gem., die de beste en vruchtbaarste der geheele provincie is. en 3.800 inw. bevat, welke voornamelijk van koophandel en landbouw bestaan. Jaarlijks worden van hier, zoo wel naar het binnen- als buitenland, duizende ponden gerookt vleesch en spek en worst verzonden, en men vindt er tevens 4 steenbakkerijen, 1 leerlooijerij en 2 lijnkoekmolens. De Herv. Kerk te Wijhe, vóór de hervorming aan den H. Willebrordus gewijd, is een groot langwerpig

Provincie Overijssel. Gemeente Wijhe.

 
wapen van Wijhe 5306 Bunders
3800 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500