• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 373
tuinen, hier en daar ook met grasrijke weiden en bleekerijen omzoomd is. Treurig is echter de gedachte, dat deze plaats thans nog slechts de schaduw vertoont van den bloei en de welvaart, die zij vroeger genoot, en waarin zij zich nog tot 1795 mogt verheugen. Eenmaal telde zij binnen hare muren 28.000 inw.; in 1798 beliep dit getal nog ruim 20.000; in 1815 was het tot 13.000 gedaald, en thans is het wederom tot 15,950 geklommen; daaronder zijn 13.000 herv., 360 luth., 160 doopsgez., 170 chr. afgescheidenen, 1.920 R. kath. en 340 Israƫlieten. De oorsprong van Middelburg ligt in het duister. Genoegzaam zeker is het, dat de plaats reeds omstreeks het jaar 1000 bestond, ofschoon anderen haren oorsprong wel 3 eeuwen vroeger stellen. De eerste keur ontving zij in 1217 van graaf Willem I, en daarin wordt zij eene beslotene stad genoemd. Twee zware branden, de laatste in 1492, die een groot gedeelte der stad verteerden, vernielden tevens ook de meeste acten en bescheiden van hare geschiedenis, waardoor men van hare oudste lotgevallen bijna niets weet. Hare voorregten en keuren werden door de graven Willem II, Willem III enz. zeer vermeerderd, waarom de inwoners hen in hunne oorlogen trouw bijstonden. In 1288 werd zij voor de eerste maal, hoewel vruchteloos, door de Vlamingen belegerd; 8 jaren later verdedigde zij zich andermaal den geheelen zomer met kracht tegen de laatsten en deed hen onverrigter zake aftrekken. In 1303 echter gaf zij zich door gebrek aan leeftogt, na een beleg van 10 dagen, aan Guy van Dampierre over, doch werd in het volgende jaar hernomen, en kort daarna door muren, wallen en grachten zeer versterkt. In het begin dier eeuw begon men te Middelburg groote zeeschepen te bouwen, en nam de handel en zeevaart der Zeeuwen in het algemeen zoo aanmerkelijk toe, dat in 1368 Middelburg, Zierikzee en Arnemuiden onder de Hanzesteden werden opgenomen. De bloei der stad werd nog vermeerderd, toen zij in 1404 het stapelregt van het eiland Walcheren bekomen had; en toen op het einde der 16de eeuw de zuid. provincien weder onder de spaansche magt gebragt waren, nam de bevolking door het overkomen van vele uitgewekenen, en door den ontluikenden handel op O. en W. Indie zoo zeer toe, dat de regering meer dan eens verpligt was, om de stad te vergrooten en uit te leggen. Bij de laatste uitlegging in 1598 werd zij van aarden wallen en 13 bastions voorzien, die sedert 1840 grootendeels geslecht en in allerfraaiste wandelingen herschapen zijn.

Provincie Zeeland. Gemeente Arnemuiden.

 
wapen van Arnemuiden 1233 Bunders
1500 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500