• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 396
toren en orgel voorzien; van hier is een overzetveer op Walcheren en Z.-Beveland. Voorts liggen nog in deze streek het gehucht Nommereen, Slijkplaat, de buurten Roodenhoek, het Molentje en Nieuw land. Van Oostburg begeven wij ons over de gemeente Waterlandkerkje naar het 2 uren O. gelegene IJze.ncijke, eene plattelandsstad, die met bijbehoorende gehuchten en polders eene bevolking van 2.500 inw.. doch binnen de wallen er slechts 900 bevat, welke meest van den landbouw bestaan, ofschoon men er ook 1 brouwerij, 1 steenbakkerij, en 3 windkorenmolens aantreft. De plaats was reeds in het jaar 984 bekend, maar lag oudtijds een weinig noordelijker; zij was in de 12d< eeuw eene vrij aanzienlijke koopstad, maar ging bij den grooten watervloed van 1377 onder, waarop de naam op de nabij gelegene buurt overging, die eerst door Parma, en na 1604 door prins Maurits versterkt werd. Het lag eerst aan eenen inham der Schelde, maar deze is toegestibd, en toen nu de omliggende polders ingedijkt en de Kapitale- en Bakkersdam gelegd werden, zag zich de plaats van alle scheepvaart uitgesloten. Thans zijn de vestingwerken grootendeels geslecht en de poorten en bruggen afgebroken. Er is eene Herv. en eene R. Kath. Kerk, beiden net en fraai, met toren en orgel. — Oostwaarts van Uzendijke ligt het dorp Biervliet, aan den west-oever van den Braakman, een tak van de Wester-Schelde, die ZeeuwschVlaanderen in 2 deelen, de voormalige districten van Sluis en Hulst, deelt. Toen dit water in 1440 ontstond, werden verscheidene dorpen verzwolgen; het liep toen met zijnen eenen tak veel verder tot Axel, en vereenigde zich met het Hellegat, waardoor het land van Axel een eiland was; de andere liep tot Sas van Gent; beiden zijn thans echter afgedamd en de Braakman zelf is bijna geheel toegeslikt, zoo dat nog slechts eene bevaarbare geul overig is, waarmede de in 1813 gegraven haven van Biervliet gemeenschap heeft. Het dorp was oudtijds eene belangrijke stad; reeds in 1183 worden de inwoners burgers genoemd, die vele voorregten bezaten. Zij bestond voornamelijk van de visscherij; het is bekend, dat Willem Beukelsz., die hier in 1397 overleed, het haringkaken uitvond en daardoor aan de haringvisscherij zulk eene groote uitbreiding gaf, dat zij later met regt de goudmijn van Nederland genoemd werd. In 1204 waren de burgers van Biervliet onder de eersten, die onder graaf Boudewijn I van Vlaanderen de muren van Konstantinopel beklommen. De stad werd door den watervloed van 1377 van den vasten wal van Vlaanderen afgescheurd en lag alzoo op een eilandje; maar naderhand zijn de om-

Provincie Zeeland. Gemeente Biervliet.

 
wapen van Biervliet 3929 Bunders
2075 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500