• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 360
werd hier een bloedige zeeslag geleverd tusschen den hertog van Glocester, den echtgenoot van Jacoba van Beijeren, en hertog Filips van Bourgondie, waarin de eerste het onderspit delfde. In lateren tijd heeft de plaats zoo wel door oorlog en brand, als door zware overstrooming (vooral in 1682) veel geleden. Zij telt thans ongeveer 1.500 inw., bijna allen hervormd, die grootendeels van den landbouw bestaan, terwijl het binnen komen van groote schepen op hare uitmuntende reede aan de vervallen plaats eenige meerdere levendigheid en vertier bijzet. Ook vindt men er 3 meestoven, 1 korenmolen en eenen oesterput. De stad zelve is nog door wallen omringd, maar hare 5 poorten zijn sedert lang afgebroken. De voornaamste huizen staan rondom de haven, aan welker einde het marktplein ligt, waarop een standbeeld staat van den beroemden vaderlandschen volksdichter en staatsman Jacob Cats, die hier in 1577 geboren werd. Het werd in 1829 door zijne dankbare medeburgers opgerigt. Op het Stadhuis, hetwelk in 1820 veel verbeterd en van eenen toren met uur- en slagwerk voorzien is, berust nog een exemplaar van Cats werken in folio, met zilveren gedreven sloten en eigenhandig geteekende opdragt aan de regering der stad, en niet ver van daar toont men nog de nederige woning, waar de beroemde dichter geboren is. — DeHerv. Kerk is zeer oud en groot; zij prijkt met eenen sierlijken predikstoel, heeft een met een houten beschot afgeschoten koor en een in 1557 geplaatst orgel; op het dak, dat op 2 rijen pilaren rust, stond vroeger eene fraaije torenspits, die in deze eeuw is afgebroken. Voorts vindt men in de stad eene Waag, eene Kraan, en een Godshuis met vier woningen voor arme weduwen. Het vroegere Weeshuis en Oude-Mannen- en Vrouwenhuis zijn in de vorige eeuw te niet gegaan. Ten W. van Brouwershaven ligt de kleine gemeente DuivendijkeKlaaskinderenkerke-Brijdorpe-en-Loperskapelle, ook wel de Vier-Ambachten genoemd, en nog een weinig verder Elkerzee (met eene meestoof) en E Hem eet, beiden met nog geen 500 inw.; tot de laatste behoort het welgelegene en levendige gehucht Oudendijk, dat de eigentlijke kom van het dorp is, en waar men ook eene meestoof vindt. Veel bevalliger, vrolijker en aangenamer is het te midden van houtgewas en bouwlanden gelegene Remsse, aan den voet der duinen, op den N. W. hoek van het eiland; het telt slechts 500 inw., heeft eene goede Herv. Kerk, met eenen niet hoogen toren, doch zonder orgel, en in de nabijheid staat een hooge kustlichttoren, ter dienste der

Provincie Zeeland. Gemeente Duivendijke.

 
wapen van Duivendijke 1681 Bunders
450 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500