• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 367
eene haven, met sluis en een zwaar wijd uitspringend hoofd, en met een veer op Wolphaarsdijk. Wolphaarsdijk, oudtijds het vijfde eiland van Zeeland, maar thans met Zuid-Beveland vereenigd, is een der vroegst bewoonde oorden der provincie, ofschoon de naam eerst op het einde der 13d* eeuw voorkomt; daarentegen treft men den naam Sabbinge, het hoofdambacht des eilands, reeds veel vroeger aan. Het geheele eiland, dat 3 aanzienlijke gemeenten, Sabbinge, Oost- en West-Kerke, telde, ging door stormvloeden van tijd tot tijd bijna geheel verloren; later zijn door aanhoudende aanwinsten en indijkingen de door het water bedolven polders weder bovengebragt, zoo dat binnen het tijdsverloop van 5 eeuwen Wolphaarsdijk thans zijne oude uitgestrektheid weder terug bekomen heeft. — De gemeente Wolphaarsdijk, het voormalige eiland, met het dorp Oost-Kerke en het gehucht Sabbinge, telt 1.400 zielen, die van den landbouw leven; de kerk staat in het oude sen achtkanten toren; het dorp Oost-Kerke zelf is groot en sterk bevolkt, tellende ruim 900 inw. in de kom; er is ook eene kerk voor de chr. afgescheidenen. — Het voormalige eiland Wolphaarsdijk is verbonden met Zuid-Beveland door het ingedijkte eiland Oost-Beveland dat door de bedijking van den Wilhelmina-polder in het jaar 1808 met beiden vereenigd werd. In dezen polder ligt aan de haven van Goes het fraaije, nieuwe Wilhelmina-dorp, dat in het begin dezer eeuw gebouwd werd; het bevat 600 inw., met 2 meestoven, eene calicot-weverij en vele fraaije houten huizen. De Herv. Kerk is een fraai eenvoudig gebouw, met eenen toren en eerst in 1840 gesticht; zij staat landwaarts in. Het bevallige dorp ligt slechts | uur N. N. O. van Goes, dat wij nu bezoeken willen. De landstreek, waarvan Goes als het ware de hoofdplaats uitmaakt, is het schoone, uitstekend vruchtbare eiland Zuid-Beveland, het grootste en fraaiste van Zeeland, en een waar lustoord, zoo door de voortreffelijke landerijen, die met de heerlijkste tarwe en andere granen bedekt zijn, als door zijne bevallige dorpen en bouwhoeven, die getuigen, dat de landelijke stand hier eene zeer groote welvaart geniet, en zijne veelvuldige bosschen, boomgaarden en talrijke zware dijken, welke niet alleen het eiland omringen, maar ook doorsnijden en met verscheidene rijen hooge boomen beplant zijn. Het gezigt van deze dijken op de bloeijende streek is betooverend schoon, waarom men haar niet ten onregte met den naam van het Zeeuwsch

Provincie Zeeland. Gemeente Goes.

 
wapen van Goes 746 Bunders
5700 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500