• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 382
polder, met 990 inw., ligt 2 uren N. van Middelburg, was reeds in 1340 sterk bevolkt, en bezat oudtijds eene schoone kerk met een wonderdadig Maria-beeld; zij werd met het dorp in 1572 verwoest, en later door eene zeer eenvoudige kerk vervangen. Serooskerke, aan den straatweg van Middelburg naar Domburg, is een aanzienlijk dorp met 920 inw., waarvan ruim 500 in de kom; het heeft eene goede kerk zonder orgel, en in den omtrek zijn fraaije buitenplaatsen, waaronder Noordhout. Een weinig meer W. ligt het fraaije dorp Oostkapelle, aan denzelfden straatweg, in het houtrijkste en schoonste gedeelte des eilands; het bevat ruim 800 inw., die van den landbouw en den arbeid in de bosschen leven, en eene goede kerk, met eenen dikken, zwaren toren, die tot eene vroegere, veel grootere kerk schijnt behoord te hebben; er is ook een Diaconie-Armhuis, in 1845 voltooid; het dorp is mede\"door schoone buitenplaatsen omringd. — Nog fraaijer is Domburg, een der vermakelij kste plaatsen van Zeeland, en tevens een der merkwaardigsten. Het dorp is zeer oud, had onder de eerste graven reeds stadsregten, ofschoon het nooit muren of poorten bezat, en was steeds voor de stedelingen van Walcheren het geliefde uitspanningsoord; na het stichten eener Zeebadinrigting in 1834, en na het verlengen van den straatweg van Serooskerke naar dit dorp is het getal der zeeuwsche en vreemde bezoekers alhier nog veel toegenomen. Het Badhuis zelf ligt zeer schoon te midden der hooge duinen, van welke men een voortreffelijk uitzigt aan de eene zijde over de zee en aan de andere over de heerlijkste landstreek met hare donkere bosschen, vruchtbare akkers en weilanden en aangename lusthoven geniet. De gemeente Domburg-binnen-enbuiten bevat 864 inw., waarvan 600 in het dorp Domburg. De kerk, die in 1848 afbrandde, was oud en vrij groot, van een orgel voorzien en met eenen tamelijk hoogen toren. In het koor bewaarde men verscheidene oudheden, als: afgodsbeelden van Hercules, Neptunus, en inzonderheid van de godin Nehalennia, meest allen afkomstig uit de overblijfselen van eenen afgodstempel, die men in 1647 op het strand buiten de duinen ontdekt heeft. Deze oudheden zijn door gemelden brand grootendeels verloren gegaan of zeer beschadigd; behalve dezen heeft men er later 2 kerkhoven, oude huizen en vele doodkisten met lijken gevonden. Een weinig zuidwaarts, meer landwaarts in, ligt Aagtekerke, met 412 inw., en nog meer ten O., 1^ uur van Middelburg, Grijpskerke met 715 inw. Een half uur ten Z. W. van Domburg houden de duinen plotse-

Provincie Zeeland. Gemeente Grijpskerke.

 
wapen van Grijpskerke 1305 Bunders
725 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500