• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 361
schepen, die het Brouwershavensche Gat binnen zeilen. Bij het dorp vindt men het oude slot Moennont, de fraaije buitenplaats het HuisGrol, en in een boschje eene altijd zigtbaar wellende bron van levend water, misschien de eenige in Zeeland. Naar dit dorp heeft het beroemde zeeuwsche geslacht zijnen naam gekregen. De eerste heer van Renesse was Dirk, kleinzoon van Pelgrim van Holland, heer van Voorne; hij stierfin 1207. Jan III werd door Wolfert van Borselen en graaf Jan I van zijne goederen beroofd, waarop hij eenen gevaarlijken opstand in Zeeland verwekte, om die met geweld te herwinnen. Al zijne pogingen waren echter vruchteloos en hij verdronk in 1304 bij Culenborg in de Lek. Zijn slot Moermont, dat omstreeks 1300 gesticht was en waarin hij zich met 300 man eenige maanden tegen den graaf verdedigd had, werd ingenomen en bijna geheel vernield; het is naderhand echter herbouwd, en thans is het nog een fraai kasteel, door eene gracht en heerlijk geboomte omringd. — Ten Z. van Renesse vinden wij het vermakelijkste en schoonste dorp van het eiland, het bevallige Haamstede, te midden van houtgewas, duinen en bouwlanden, en met 3 ruim beplante en groote straten. De heerlijkheid Haamstede, die aan het huis van Renesse behoorde, werd, toen diens goederen in 1299 verbeurd verklaard werden, door Jan I, graaf van Holland, aan Witte, natuurlijken zoon van Floris V, geschonken, en deze beroemde hollander nam den naam der heerlijkheid aan; in het jaar 1454 kwam zij weder regtstreeks aan de hollandsche graven. De gemeente Haamstede bevat omtrent 950 inw., die hun bestaan in den landbouw vinden; er is ook eene meekrapfabr. Zij heeft eene voortreffelijke kruiskerk, op 2 rijen pilaren rustende, en welker wedergade op de zeeuwsche dorpen niet te vinden is; in het jaar 1500 werd de vroegere kerk door den bliksem getroffen en brandde geheel af, maar terstond daarna bouwde men haar weder veel schooner op; zij heeft eenen spitsen toren midden op het dak. Voorts heeft men er een Diaconie-Armenhuis en het schoone Slot van Haamstede, waarschijnlijk door Witte gesticht, maar in 1525 afgebrand; eene eeuw later werd het herbouwd en in 1680 nog aanmerkelijk verbeterd; het beslaat met de bijbehoorende gronden eene oppervlakte van 24 bunders. Een half uur van het dorp staat aan de Ooster-Schelde nog de toren van het voormalige dorp Koudekerke, de Plompentoren genoemd en tot baak dienende, en J uurs N. W. van Haamstede ziet men den in 1839 opgerigten fraaijen Kustlichttoren, die zich als eene prachtige naald ruim 150 voet in de lucht

Provincie Zeeland. Gemeente Haamstede.

 
wapen van Haamstede 3295 Bunders
850 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500