• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 394
lijke kerk gebouwd. — Ruim 1 uur len Z. van Sluis treffen wij te midden van heerlijke omstreken de kleine stad Aardenburg aan, vóór de stichting van Brugge eene der aanzienlijkste koopsteden van Vlaanderen, met eene zeer ruime haven in de Eede, die wel C00 schepen kon bevatten. Oudtijds droeg zij den naam van Rodenburg, maar in het begin der 13dceeuw komt zij reeds onder den tegenwoordigen naam voor. Zij werd eerst door de Sueven, later door de Denen verbrand, en ook in volgende tijden had zij aanhoudend van oorlogsrampen en overstroomingen te lijden. Toen zij in 1604 den Staatschen in handen gevallen was, liet prins Maurits hare oude wallen versterken; later liet men echter de vestingwerken vervallen, en in 1672 was men juist op het punt om die geheel te sloopen, toen de zwakke plaats door hare roemwaardige verdediging zich ten opzigte van het vaderland ten hoogste verdienstelijk maakte. Toen sloegen de brave burgers, ten getale van 1 75 weerbare manschappen, geholpen door 38 soldaten onder bevel van den vaandrig Elias Beekman, den aanval van 8.000 Franschen niet alleen met de grootste dapperheid af, ofschoon er aan alles gebrek was, maar maakten zelfs nog 620 krijgsgevangenen; vooral de vrouwen muntten bij deze gelegenheid uit. — In weerwil dat de haven in 1813 bedijkt en daardoor de handel bijna geheel vernietigd is, heeft Aardenburg nog altijd het voorkomen van welvaart; het bevat thans 1.650 inw„ die meest van den landbouw, inzonderheid van den graanhandel leven, terwijl er ook eenige kleine fabrieken, als: 1 bierbrouwerij met azijnmakerij, 1 leerlooijerij, 2 steenbakkerijen, 1 tabaks- en 1 sigarenfabr., gebouwen telt men: de herv. kerk St. Bavo, die reeds van de 10de eeuw dagteekent, en een orgel en eenen zeer hoogen toren met 2 klokken heeft; de in 1604 gestichte R. K. kerk werd in 1850 afgebroken en door eene grootere met toren en orgel vervangen; eene kleine nette Doopsgezinde Kerk, een Weeshuis, een Gasthuis, beide rijke fundatiën; 1 poort met uur- en slagwerk in den toren. De stad heeft nog eene kleine haven in het Zwin, en door straatwegen gemeenschap met Gent, Brugge en de Schelde. In de nabijheid vinden wij de gemeenten Heille, met 600, Eede, met 1.200, en St. Kruis, met ruim 600 inw. Omtrent 2 uren O. van Sluis ligt de plattelandsstad Oostburc, waardoor de straatweg van Brcskens op Gent en Brugge loopt, die aan de plaats veel vertier bezorgt. Zij bevat ongeveer 1.200 inw.

Provincie Zeeland. Gemeente Heille.

 
wapen van Heille 1728 Bunders
600 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500