• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 402
tenschap of kunst worden thans niet meer in de stad gevonden; er is echter een muziekgenootschap, terwijl ihans (1859) een R. K. Weeshuis in aanbouw is. Een weinig Z W. van Hulst ligt het dorp St. Jan-Steen, tamelijk wel bebouwd, met 500 inw. in de kom, hoewel de gem-eftle, waaronder ook de buurt Absdale behoort, bijna 1.700 zielen bevat, die meestal van den landbouw leven; er is 1 bierbrouwerij en 1 steenbakkerij. Het werd in 1747 door den bevelhebber van Hulst geheel in de asch gelegd, alleen de kerk, in 1857 geheel vernieuwd, en 2 huizen bteven staan. Midden in het dorp staat het fraaije, in 1791 gestichte Dorps/mts, met een luchtig torentje en luiklok; de kerk is in 1803 weder aan de R. K. afgestaan. — Clinge, O. van deze gemeente, is slechts eene buurt op de grenzen, maar de vrij uitgestrekte gemeente bevat 1.800 zielen, die van den landbouw, den vlashandel, het maken van klompen, enz. bestaan. In het volkrijkste gehucht dezer gemeente, de Kauter genaamd, is thans eene R. K. kerk in aanbouw. Het heeft 2 marktschuiten op Rotterdam, even als het kerkdorp Graawv, i{ N. O. van Hulst, dat tot de gemeente Graauw en Langendam behoort en 820 inw. heett, terwijl de gemeente, met onderhoorige buurten en polders er ruim 1.500 bevat; de bestaanmiddelen zijn landbouw, mosselvangst en het graven van derrie of turf, die men meestal verkrijgt uit de schorren van het Verdronken Land van Saef'tingen, eene groote landstreek, die sedert 1574 en 1583 door de Schelde overstroomd is, doch waarin van tijd tot tijd aanmerkelijke polders zijn ingedijkt. Tusschen deze schorren en polders zijn talrijke geulen en kreken, die veel mosselen en zeekoraal opleveren. De verdere dorpen ten N. en N. W. van Hulst zijn: Paulus-polder, met eene R. K. kerk, de gehuchten Rapenburg, Luntershoek en Campen, onder den naam van gemeente Stoppeldijk, met 1.500 inw.; te Luntershoek is 1 meestoof, en te Rapenburg 1 steenbakkerij en 1 korenmolen. — Bosch-Kapelle, met ruim 1.000 inw., waarvan 160 in de kom. bij de R. K. Kerk; — Hengstdijk, een klein, oud dorp met 650 inw. en eene R. K. kerk en toren, waarin de grootste luiklok van het geheele voormalige Hulster-Ambacht; — de zeer uitgestrekte gemeente Hontenisse, die bijna 5.000 zielen telt. en de kerkdorpen Kloostersande, Groenendijk en Lamswaarde, de gehuchten Kuittaart, Ter-Hoole, Molenhoek en Welsoorde. benevens verscheidene buurten en poldersomvat; men vindt er 6 meestoven, 1 bierbrouwery

Provincie Zeeland. Gemeente Hontenisse.

 
wapen van Hontenisse 3820 Bunders
4800 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500