• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 371
dezelfde straat, en in 1655 gesticht; de beide eersten waren voorheen kloosters; in het laatste vinden een 40tal armoedige huisgezinnen huisvesting. Er wordt op dit oogenblik eene nieuwe Gevangenis op groote schaal opgerigt. Voorts bestaan er verscheidene inrigtingen en vereenigingen tot leniging van den nood der armen, zoo wel als ter bevordering en aankweeking van kennis en aangename kunst. Daartoe behoort eene Zangvereeniging (70 werkende leden), eene Zangen Teekenschool, goede openbare en bijzondere Scholen, afdeelingen van verscheidene maatschappijen, enz. enz. De societeit Van ongenuchten vrij bezit eenen zeer fraai beplanten tuin. Wanneer wij ons van Goes westwaarts wenden en den straatweg volgen, komen wij reeds { uurs van de stad aan het dorp 's HeerHendrikskinderen, dat met het nog kleinere Wissekerke tot ééne gemeente vereenigd is, die nog geen 300 inw. telt. Een weinig ten Z. vindt men 's Heer-Abtskerke-Sinoutskerke en Baarsdorp (300 inw.), en verder W. 's Heer-Arendskerke, 1 uur van Goes, een der beste dorpen van het eiland. Het bevat bijna 1.800 inw., heeft eene haven, 1.200 el van het dorp, die door de marktschippers druk bezocht wordt, en eene Herv. Kerk zonder orgel, maar met eenen dikken toren, die voor den hoogste van geheel Z.Beveland wordt gehouden; er is ook eene kerk voor de chr. afgescheidenen in het zoogenaamde Nieuwedorp, en eene meestoof. Digt bij het dorp stond eertijds het aanzienlijke kasteel Schengen, dat in het midden der vorige eeuw geheel verdwenen is; het ontleende zijnen naam aan het water het Schenge, dat voorheen tusschen Z. Beveland en Wolphaarsdijk stroomde, maar nu gedeeltelijk is ingedijkt. — Heinkenszand, 1^ uur Z. W. van Goes, is mede een fraai en welbebouwd dorp, met 1.450 inw.; het heeft eene in 1843 nieuw gebouwde, sierlijke Herv. Kerk, zijnde de oude, zware kerk met haren hoogen toren in genoemd jaar om den vervallen toestand afgebroken. De R. K. kerk was vroeger de ridderhoeve Barbestein, die in 1837 geheel vertimmerd is. — De straatweg van Goes naar Middelburg loopt over den arm der Wester-Schelde, het Sloe, en brengt ons, na dit veer overgestoken te zijn, op het westelijkste eiland van Zeeland, het vruchtbare en schoone Walcheren. Dit eiland heeft de gedaante van eenen aan de punten afgeronden vierhoek, is 10 uren gaans in den omtrek groot, heeft eene oppervlakte van 20.604 bunders en bevat ruim 40.000 inw. Het wordt ten W. door de Noordzee, ten Z. door de Wester-Schelde, ten O. door het Sloe en het Veersche Gat en

Provincie Zeeland. Gemeente Middelburg.

 
wapen van Middelburg 1340 Bunders
16000 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500