• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 390
onderscheidene sterke forten, als: Nassau, Frederik-Hendrik, Willemde-Eerste, en het dorp Havenfort behooren. Het dorp is door drukke scheepvaart en den doortogt langs den grooten straatweg van Middelburg op Gent zeer levendig; het bezit eene goede haven, en eene Herv. kerk, die echter voor de gemeente te klein, en waarschijnlijk het koor eener vroegere, grootere kerk is. Het Fort Breskens of Havenfort, bij het dorp achter de haven, is in 1835 aangelegd. Een weinig ten Z. ligt het gehucht de Kruisdijk, en t uur W. het groote dorp Groede, dat met bij behoorende polders 2.600 inw. heeft. Het is als eene stad gebouwd en heeft onderscheidene straten, welker huizen van vroegere welvaart getuigen; doch deze is in lateren tijd veel verminderd. De Herv. Kerk is oud, ruim en groot, en heeft eenen fraa'yen, spitsen toren en eenen sierlijk gebeeldhouwden predikstoel; een gedeelte diende vroeger tot Waalsche kerk. Voorts vindt men er eene goede Luthersche kerk, terwijl de R. katholieken en de chr. afgescheidenen elk mede eene kleine kerk bezitten. Nog meer W. ligt Nieuwvliet, met 800 inw. en eene nette Herv. kerk, en zeer digt aan zee het vrij aanzienlijke dorp Kadzand, aan den voet der niet hooge duinen, met ruim 1.200 inw., die van den landbouw bestaan. Dit dorp, vroeger tot het Vrije van Sluis behoorende, is zeer oud; reeds in 830 werd het door de Denen afgebrand, en droeg oudtijds den naam van Onze Vrouwe of Mariakerk in Kadzand. Het heeft geene haven, maar 2 evenwijdig loopende straten, eene ruime Herv. kerk, waarvan één deel tot pastorie is verbouwd, en die slechts een gedeelte van eene vroegere, zeer groote kerk schijnt te zijn; zij is zonder orgel en de oude hooge toren is sedert lang afgebroken. — Zuidwaarts aan het Zwin vindt men het dorp Retranchement-Cadsandria, met onderhoorigheden eene bevolking van 800 zielen bevattende, waarvan 350 in het eigentlijke dorp, dat onbestraat, maar op eenen zandigen bodem gebouwd is. Het dorp is ontstaan door eene in 1604 opgeworpen schans; het had vroeger eene vrij drukke, nu opgeslikte haven aan het Zwin, het heeft eene kerk met torenIje en uurwerk; de verschansing werd door de forten Oranje en Nassau gedekt. — De gemeente Zuidzande, ten O. van het Retranchement, bevat 1.100 inw. en is een net dorpje, in 1617 gesticht, waarin eene in 1659 gebouwde kleine kerk met toren en uurwerk, doch zonder orgel. Eén uur Z. W. ligt het in onze geschiedenis beroemde Sluis. Sluis ligt aan den zuidoever van het Zwin, vroeger Swine of Suine en waarschijnlijk hetzelfde als Sincfala, een water, dat de zuid. grens

Provincie Zeeland. Gemeente Nieuwvliet.

 
wapen van Nieuwvliet 627 Bunders
625 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500