• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 362
verheft. — Het dorp Burgh of Burg, het westelijkste van het eiland en met de heerlijkheid Wester-Schouwen vereenigd, ligt mede zeer aangenaam, telt 550 inw. en bezit eene bijzonder fraaije, in 1670 gebouwde kerk, met 2 sierlijke graftomben; in de nabijheid staat het slot Craaijestein, een der oudste sloten van Zeeland. — Ten O. van Haamstede vinden wij wederom het kleine dorp Noordwelle, met 400 inw. en eene lieve Herv. Kerk, zonder orgel, alsmede het oude adellijke Huis-te-Helle en eene meestoof; en nog verder oostwaarts Serooskerke, met ruim 300 inw., waaraan wederom de gemeente Kerkwerve-Nieuwerkerke-Rengerskerke-en-Zuidland grenst, die nog geene 630 inw. telt. Ten Z. W. van Kerkwerve, misschien het oudste dorp van het eiland, ligt de stad Zierikzee. Zierikzee, welks naamsoorsprong en tijd van stichting onbekend zijn, doch dat stellig eene der oudste steden van Zeeland is, ligt | uur van de Ooster-Schelde, waarmede het door eene landwaarts inloopende haven, de Nieuwe-Haven, gemeenschap heeft. De laatste is De stad heeft voornamelijk hare opkomst te danken aan haren handel in zout, die hier sterk gebloeid heeft; dit zout werd getrokken uit eene ziltige soort van aarde, derrie of darrink genaamd, die in verschillende streken van Zeeland gevonden wordt; in 1526 brandden hier 77 zoutketen af en 50 jaren later werden er bijna even veel in de asch gelegd. De invoer van buitenlandsch zout en het verbod van darrink steken, als nadeelig voor het land, hebben dien handel geheel doen ophouden. Een tweede tak van bestaan, die mede verloopen is, was voorheen de haring- en kabeljaauwvisscherij, waartoe de stad in 1711 nog 80 schepen had, doch die op het einde der eeuw tot 2 verminderd waren. Daarentegen hadden de inwoners zich meer en meer op de koopvaart toegelegd, zoo dat men er 75 koopvaardijschepen in 1720, en in 1747 zelfs 97 telde. Dc voornaamste handel werd gedreven op Frankrijk, Spanje en Portugal, op Engeland, Ierland en do landen om de Oostzee; uit Noorwegen haalde men kreeften, uit Engeland oesters, uit Frankrijk wijn en vruchten, uit Portugal zout, enz. Onder de fransche overheersching ging ook dit bestaanmiddel grootendeels te niet; doch naderhand heeft het zich weder opgebeurd, zoo dat de scheepvaart, zoo wel met zee- als binnenschepen, thans weder een aanmerkelijk aantal inwoners bezig houdt. Daarenboven bloeit er de landbouw en de veeteelt en vindt men er eenige fabrieken, als: 4 meestoven, 1 garan-

Provincie Zeeland. Gemeente Noordwelle.

 
wapen van Noordwelle 1009 Bunders
450 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500