• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 358
vrij groot en heeft eenen vierkanten, spitsen toren met uurwerk en 2 klokken; men vindt er ook nog eene Beurs en een Gasthuis.— Ten Z. ligt Oosterland, vereenigd met Sir-Jansland, welke dorpen te zamen ongeveer 1.200 inw. bevatten. Oosterland ligt op het hoogste gedeelte van het eiland en is een fraai, vermakelijk dorp, met een marktveld in het midden, waarop 3 digt bebouwde straten uitloopen; men vindt er zelfs vrij aanzienlijke huizen, eene kerk, die alleen uit het koor der oude vroegere kerk bestaat en waarin men een fraai beschilderd glas en een paar schoone begraafplaatsen ziet, en eenen toren, die een weinig van de kerk verwijderd is. Het dorp is door vele bosschen omringd, die des winters aan vele inwoners een bestaan verschaffen; er is ook eene brouwerij en eene meestoot — Z. W. ligt 1| uur van Zierikzee het dorp Ouwerkerk, met 8Ö0 inw., eene meestoof en eene kerk, die mede slechts het koor eener vroegere kerk schijnt geweest te zijn, en welke geen orgel, maar eenen zwaren toren heeft, die tot baken dient voor de schippers op de Oosterschelde, waaraan deze gemeente in het Z. grenst. — Nieuwerkerk, wederom ten N., 1| uur van Zierikzee, is een der grootste en schoonste dorpen van het eiland, met omtrent1.OOOinw., en eene kerk, die insgelijks eenige roeden van den toren verwijderd is, waaruit blijken kan, dat zij oudtijds veel grooter was. Het kleine dorp 's Heer-Jansland of Sir-Jansland, ook wel Nieuw-Dreischor geheeten, ligt in het N. W. gedeelte van het eiland. Nog vindt men er de gehuchten Kapelle en Vianen, elk met eene meestoof. Het eiland Schouwen is het noordelijkste eiland der provincie. Het wordt ten N. door het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen, ten W. door de Noordzee en ten Z. door de Oosterschelde bespoeld, die hier een goed uur breed is. Het eiland heeft aan deze zijde zeer veel land verloren door de groote overstroomingen, waaraan het altijd blootgesteld geweest is. In het W. wordt het gedeeltelijk door de duinen tegen de zee gedekt, maar ook dezen zijn door het afnemen der stranden zeer ingekort, en moeten door helmbeplantingen tegen het zoo nadeelige verstuiven beschermd worden. Aan dezen kant is de grond vrij hoog en met zwaar houtgewas bedekt, waardoor deze streek een buitengemeen bevallig uitzigt heeft; maar het overige van het eiland is laag, bijzonder in het midden, in de zoogenoemde Moer, waar het ook het smalste is. De grond is evenwel uitstekend vruchtbaar en brengt allerlei granen, zeer veel meekrap, vlas en oliezaad voort; er

Provincie Zeeland. Gemeente Ouwerkerk.

 
wapen van Ouwerkerk 1162 Bunders
700 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500