• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 395
(omtrent 1.700 in de gemeente), die meestal van den landbouw bestaan, doch ook eenige fabrieken bezitten, als: 1 brouwerij, 1 steenbakkerij, 1 st'y'fselfabr., 1 verwerij en 2 windkorenmolens. Bovendien maken eene zeer bloeijende wekelijksche graanmarkt en eene druk bezochte veemarkt in het voor- en najaar de plaats zeer welvarend. Zij is zeer oud en ligt op eenen hoogen grond, boven den gewonen vloed der zee verheven; op dezen grond stond reeds ten tijde der Angelsaksers een burg of kasteel aan de oostzijde van eenen zeeboezem, die reeds lang toegeslibd en ingedijkt is. Om dit kasteel verhief zich eene zeer blouijende handelstad, die in de 8,le en 9de eeuw haren hoogsten bloei bereikte, maar eerst door de Denen verwoest werd, en vervolgens door het opslikken der haven haren handel verloor. Daarenboven werd zij in de opvolgende oorlogen verscheidene malen geplunderd en afgebrand. Onder prins Maurits werd zij van goede vestingwerken, schansen en forten voorzien, doch in 1672 tot 1675 werden dezen allen weder geslecht. — De plaats is verdeeld in 2 wijken, waarvan de eene de Oude-Stad heet, en heeft een goed en welvarend voorkomen. Zij bezit nog 2 kerken, eene Herv. en eene R. Kath. De eerste is net, maar te klein, heeft eenen fraaijen toren en een orgel, en schijnt van zeer hoogen ouderdom te zijn, ofschoon zij verscheidene malen vernield en herbouwd is; de tweede werd in 1684 gesticht en diende eerst voor de Waalsche gemeente, maar in 1804 kochten de R. Kath. haar, die haar in 1822 vergrootten en vernieuwden; ook zij heeft een orgel en een torentje. Het in 1632 gebouwde stadhuis is mede van een torentje met uurwerk voorzien. Ruim 1 uur N. O. van Oostburg, aan den straatweg naar Breskens, ontmoeten wij het dorp Schoondijke, aldus genoemd naar een in 1570 verdronken dorp, welke naam de overhand heeft behouden op dien van Willemsdorp, gelijk men het plaatsje, toen de Prins-VVillems-polder in 1651 weder ingedijkt werd, eerst noemde. Het is eene zeer nette, welvarende plaats, met omtrent 1.700 inw., waarvan ruim 400 in de kom, die stadsgewijze gebouwd is. De landbouw is het voornaamste bestaanmiddel. De Herv. Kerk, in 1656 gesticht, is van binnen koepelswijze beschoten, en heeft een sierlijk torentje met klok en uurwerk. Tot de gemeente behooren de gehuchten Sasput (met eene afzonderlijke school) en Steenhove, de buurt de Trachel en verscheidene polders. Ten O. dier gemeente vindt men de gem. Hoofdplaat, met 1.500 inw., waarvan 640 in het dorp; er zijn 2 kerken, beiden zeer net en van

Provincie Zeeland. Gemeente Schoondijke.

 
wapen van Schoondijke 2378 Bunders
1700 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500