• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 363
cinefabr., 1 calicotweverij, 1 zoutkeet, 1 zeepziederij, 1 leerlooijerij, korenmolens. De stad heeft eene arrondissements-regtbank en bevat 7.180 inw., waaronder 5.230 herv., UO luth., 1.650 R. Kath., 90 chr. afgescheidenen en 70 Israëlieten. Zierikzee is in de vaderlandsche geschiedenis vooral vermaard door 2 belegeringen, de eerste in de 14de, de tweede in de 16deeeuw. In 1303 trok Guy, graaf van Vlaanderen, voor de stad, doch brak het beleg spoedig weder op, om Holland te overstroomen; in 1304 hernieuwde hij het beleg, en na het nogmaals opgebroken te hebben, verscheen hij kort daarna ten derden male voor de plaats, bestormde en beschoot haar vruchteloos, en vond den hardnekkigsten wederstand. Toen de nood op het hoogst geklommen was, verscheen de hollandsche vloot met de fransche onder Grimaldi voor de benaauwde veste, en nu werd een zeeslag tusschen de vijandelijke vloten geleverd, waarin de vereenigde fransche en hollandsche schepen eene volkomene overwinning behaalden op de Vlamingen, en waardoor Zierikzee verlost werd. — Na dien tijd nam de stad in welvaart en grootte toe; de Tempelieren hadden er een aanzienlijk huis, digt bij het Stadhuis, hetwelk nog bestaat, en aan zijnen antieken voorgevel herkenbaar is; maar de ridders werden ook hier verraderlijk overvallen en omgebragt (1312). — Op het einde der 14de eeuw was Zierikzee de aanzienlijkste koopstad van Noord-Nederland; later werd het door zware rampen getroffen. In 1414,1458 en 1466 werd de stad grootendeels door brand verwoest, en in 1454 verloor zij door storm zoo veel volk en schepen op zee, dat in de stad op éénen nacht 500 vrouwen tot weduwen gemaakt werden, behalve de ongehuwden, die omkwamen. In het jaar 1472 was zij het tooneel van oproer en gruwelijken moord, waarvoor zij door den hertog met inlegering en zware geldboete gestraft werd; nog zwaardere straf trof haar na 1492 voor de hulp, die zij aan de Hoekschen in Sluis verleend had. De 16de eeuw was voor Zierikzee al zeer ongelukkig: pest, watersnood en brand werkten zamen om de stad te ontvolken en te verarmen; daarna kwam de belegering door de Spanjaarden in 1576, toen dezen den gedenkwaardigen togt van Tholen naar Duiveland over het Keeten deden en zich na een langdurig beleg eindelijk van de veste meester maakten. De stad was geheel verarmd en ook later onderging zij nog velerlei rampen, waaronder ue beroerten van 1747 en 1787 niet de minsten waren; in het laatste jaar

Provincie Zeeland. Gemeente Tholen.

 
wapen van Tholen 2134 Bunders
2550 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500