• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 383
ling op, en wordt het eiland door eenen reusachtigen dijk tegen de woede der zee beschermd. Deze dijk, in 1540 het eerst aangelegd, is 4.700 ellen lang, heeft aan de zeezijde eene zeer glooijende helling met paalhoofden voorzien en met zware steenen gedekt, en kost 's jaarlijks gemiddeld 75.000 gl. van onderhoud. Hij ontleent zijnen naam van Westkapelschen dijk aan het dorp Westkapelle, dat op den uitersten westhoek van het eiland ligt, en even als Domburg vroeger eene stad was. Het ligt 2^ uur van Middelburg, behoort tot de gemeente Westkapelle-binnen-en-buiten-en-Sir-Poppekerke, bevat ongeveer 1.900 inw., die van den landbouw en het onderhoud der zeeweringen bestaan, en is zeer oud, daar gemeld wordt, dat Willebrord, de apostel van Nederland, hier in 694 landde en het beeld van Mercurius verbrijzelde. Reeds in 1223 was het eene voorname stad, en in 1377 wordt het tot de aanzienlijkste steden van Zeeland, zelfs boven Vlissingen en Reimerswaal, gerekend; zij dreef aanmerkelijken handel ter zee en op Vlissingen, en bezat eenmaal 36 haringbuizen; naderhand echter is door binnenlandsche oorlogen en de geweldige aanvallen der zee de plaats zeer in aanzien verminderd, terwijl Vlissingen en Middelburg den handel aan zich trokken. Het dorp is nog wel groot, maar door verval van de scheepvaart en nering slecht gebouwd. De tegenwoordige kerk, in 1834 gesticht en van een orgel voorzien, is een langwerpig vierkant gebouw. Op den hoogen, zwaren, stevigen toren der vorige kerk, die in 1831 afbrandde, en welke toren thans geheel op zich zelven staat, is in 1817 een uitnemend vast kustlicht geplaatst, bestaande uit 15 koperen lampen en holle spiegels van zuiver gepolijst pleet, waardoor het licht mijlen ver kan gezien worden. Zoutelande, ten Z. van Westkapelle, ligt weder onmiddellijk aan den voet der duinen, en is een klein dorp met ruim 360 inw., eene kleine kerk en eenen zoogenaamden St. Willebrordsput, die om zijnen hoogen ouderdom en zijn goed water merkwaardig is. Meer binnenwaarts liggen de kleine dorpen Meliskerke, St. Janskerke en Biggenkerke, en 1 uur Z. W. van Middelburg, slechts | uur van Vlissingen, Koudekerke met 1.420 inw., waarvan 1.200 in de kom; het heeft eene vrij goede kerk, zonder orgel, met eenen houten toren; men vindt er verscheidene vliedbergen en fraaije buitenplaatsen. — Oostwaarts, tusschen beide steden in, vindt men West- en Oost-Souburg, te zamen eene gemeente uitmakende van 940 inw., die van den landbouw bestaan.

Provincie Zeeland. Gemeente Westkapelle.

 
wapen van Westkapelle 886 Bunders
2000 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500