• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 403
S windkorenmolens, enz., terwijl de bewoners meestal van landbouw, scheepvaart en, even als in voorgenoemde dorpen, van het graven van derrie of turf bestaan. In hét gehucht Welsoorde bestaat een overzetveer op Z. Beveland, en een beurtveer op Rotterdam en Dordrecht. Het vroegere klooster Hof-te-Zande, gesticht op het einde der 12deeeuw, en behoorende tot de abdij van Duinen bij Brugge, stond in deze gemeente, ging in 1646 aan de koninkl. familie over, doch werd in 1856 geheel afgebroken, zynde toen de schoone tuinen, v\jvers, bosschen en wellanden in bouwland herschapen Alleen de kloosterkerk, thans in gebruik bij de herv. gemeente, is blijven staan. — Eindelijk ligt hier de gem. Ossenisse, met het kleine dorp van dien naam, eenige buurten en polders en 800 inw., waarvan 120 in het dorp; er is eene meestoof en eene pas vernieuwde R. K. kerk. Aan de westzyde van het Hellegat, een water dat eertijds van Hulst naar de Honte of Wester-Schelde stroomde, ligt de aanzienlijke gem. Zaamslag, ten N. van Axel en ten Z. O. van de gem. Hoek, die 1.400 inw. heeft, waarvan ongeveer 400 in de welbestrate kom wonen. Zaamslag was oudtijds een eiland, dat na het jaar 1300 door indijkingen trapswijze vergroot en eindelijk geheel met het vaste land verbonden is. Gedurende den spaansohen oorlog had deze schoone landstreek veel van beide partijen te lijden: het dorp Zaamslag werd geheel vernield en het eiland onder water gezet ter beveiliging van Axel, en eerst in 1649 begon men het weder in te dijken, nadat het 60 jaren ten prooi der golven geweest was. Het tegenwoordige dorp, kort daarna bijna op dezelfde plaats als het vorige gebouwd, is door zijnen regelmatigen aanleg en zijne fraaiheid een der voornaamste zeeuwsche dorpen. De huizen staan rondom een vierkant plein, op welks midden de herv. kerk zich verheft, en waarop vier regte wegen aan de 4 zijden uitloopen. Deze kom bevat bijna 900 inw.; maar de geheele gemeente Zaamslag, waartoe verscheidene groote. polders met de gehuchten en buurten Othene of Noten, Reuzenhoek, het Zaamslagsche Veer (het veer over het Hellegat is thans vervallen), de Poonhaven, de Kwakkel en het Spui behooren, telt er ruim 2.500, die meestal van den landbouw bestaan; er is ook eene touwslagcrij en 2 korenmolens. De Herv. Kerk is een vierkant gebouw, met een koepeltorentje en een orgel; men vindt er ook eene kleine kerk voor de chr. afgescheidenen. De laatste plaats, die ons nog in Z. Vlaanderen te bezoeken staat, is de vesting neuzen of ter neuzen, vlak aan de schorren van den

Provincie Zeeland. Gemeente Zaamslag.

 
wapen van Zaamslag 4358 Bunders
2500 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500