• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 303
en binnen in de kerk door eenen dikken pilaar onderschraagd; hij heeft 3 klokken en een uurwerk. In deze kerk vindt men het graf van Olivier van Noord, de eerste nederlander, die eene reis om de aarde gedaan heeft; een latijnsch grafschrift wijst zijne rustplaats aan. — Het Stadhuis, op de Steenenbrug, is een sierlijk en oud gebouw van grijsachtig gehouwen steen, met eenen fraaijen toren, waarin een kunstig speel- en uurwerk; het is in 1452 gesticht. Voorts heeft men de Stadswaag op den Dam, de R. K. Kerk, met orgel, doch zonder toren, de Kerk der R. K. van de oude clerezie, mede met een orgel, eene Israèlietische bijkerk, de Kerk der chr. afgescheidenen, het Rurger-Weeshuis, enz. De vroegere Stads-Doelen in het Plantsoen, een luchtig en sierlijk gebouw, dat in 1618 gebouwd en in 1656 vergroot werd, diende later tot voornaam logement, doch is thans sedert geruimen tijd een Instituut voor jonge heeren, waartoe het door zijne inrigting en zijnen fraaijen, grooten tuin bijzonder geschikt is. Van Schoonhoven steken wij de rivier de Lek over, om ons naar het schuin tegenover liggende stadje Nieuwpoort te begeven, de eerste plaats, die wij in den Alblasserwaard ontmoeten. Deze uitgestrekte waard, die zijnen naam ontleent aan het riviertje de Alblas, dat er midden door stroomt, en zich bij Alblasserdam in de Merwede ontlast, wordt ten O. door de Vijfheeren-landen, ten Z. en W. door de Merwede en ten N. door de Lek ingesloten, beslaat eene uitgestrektheid van 23.300 bunders en bevat meer dan 20.000 inwoners. Hij behoort tot de laagst gelegen gedeelten van ons vaderland, en heeft, ofschoon dcor zeer zware dijken omringd, zeer veel van overstroomingen te lijden gehad; in de wandeling wordt hij doorgaans de Lage waard genoemd, liggende het land in den waard 1 el 7 palm onder A. P. De jaren, die door overstroomingen voor deze streek meer of min noodlottig waren, zijn: 1470, 1530 en 1532, 1552, 1565, 1570, 1571, 1573, 1595, 1599, 1658, 1663, 1682, 1709, 1726, 1740, 1744, 1809 en 1820, en al deze rampen hebben op de vruchtbaarheid van tijd tot tijd eenen hoogst nadeeligen invloed gehad. In weerwil daarvan bevat de waard vele schoone en welvarende dorpen, vooral aan de zuid- en westzijde; de grond is meestal uitmuntend wei- en hooiland; hier en daar treft men een weinig bouwland aan, en de geheele streek wordt door talrijke molens en sluizen van het overtollige water ontlast. De eenige stad in dezen waard is het kleine Nieuwpoort, vroeger

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Alblasserdam.

 
wapen van Alblasserdam 956 Bunders
4000 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500