• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 294
geheel af, doch de naam is overgebleven in eene hofstede, die nog den naam van het Klooster draagt. Een half uur verder treffen wij aan den IJssel de buurt Goe-Jan-Verwellensluis aan in het waterschap van Woerden, die in het jaar 1 787 zoo vermaard geworden is, door dat de prinses van Oranje hier op hare reis van Nijmegen naar 's Gravenhage door de patriotten gestuit werd, hetwelk naderhand den intogt der Pruisen en de herstelling van den prins stadhouder ten gevotge had. De buurt behoort tot de gemeente Hekendorp, een weinig meer O. gelegen, die 530 inw.. eene touwslagerij, eene Herv. Kerk en eene eigene school bezit. Onmiddellijk aan deze gemeente grenst die van Oudewater, die op de grenzen van Zuid-Holland gelegen is en ten O. aan de provincie Utrecht paalt. Oudewater ligt aan den IJssel, ter plaatse waar de Linschoten in deze rivier valt, ruim 2 uren O. van Gouda en 6 uren van Rotterdam. Zij werd in 1265 tot stad verheven door den utrechtschen bisschop Hendrik van Vianden, en bleef aan het bisdom tot in 1280, toen zij aan graaf Floris V verpand werd; sedert dien tijd bleef zij met de grafelijkheid van Holland vereenigd, waaraan zij in 1346 bij privilegie onafscheidelijk werd verbonden. In dien tijd was zij zeer welvarend, doch in 1349 werd zij door bisschop Jan van Arkel stormenderhand ingenomen, geplunderd en verbrand, waardoor zij veel van haren luister verloor. Na dien tijd werd de stad door de graven als een der sleutels van Holland beschouwd en aanmerkelijk versterkt; hare voornaamste vestingwerken kreeg zij echter eerst van 1740 tot 1746, die thans echter grootendeels weggenomen zijn, zijnde alleen nog de aarden hoofdwal en de vrij breide grachten aanwezig. In het jaar 1572 werd zij door Jonkheer Adriaan van Zwieten, als de eerste der zuid-hollandsche steden, aan 's prinsen zijde gebragt; maar eene vreeselijke ramp trof haar 3 jaren later: Gilles van Barlaimont, heer van Hierges, belegerde met zijne Spanjaarden de stad, die slechts 700 weerbare mannen bezat, nam haar na eene zeer dappere verdediging op den 6 aug. stormenderhand in, en nu werd de ongelukkige veste aan de kannibaalsche woede der spaansche soldaten overgegeven; bijna de geheele burgerij werd vermoord, vrouwen noch kinderen werden gespaard; ten laatste werd de stad in brand gestoken en geheel vernield; alleen de kerk en het klooster ontkwamen aan de vlammen. In 1580 geraakte de verwoeste plaats weder van de Spanjaarden bevrijd, doch zij is nooit weder tot grooten bloei gekomen. In 1672, door de Staten van Holland aan

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Arkel.

 
wapen van Arkel 816 Bunders
600 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500