• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 248
Nieuw-Mathenesse, met 1.200 zielen, die meestal van landbouw leven, maar welke ook 14 branderijen, 1 mouterij, 1 stoom-, pel- en moutmolen, 1 glasblazerij en 1 koperslagerij bevat. Ten N. W. van Schiedam, | uurs van de stad, ligt het dorp de Kethel of de Ketel, met het gehucht Spaland eene bevolking van 840 inw. bevattende, die van landbouw, veenderij en veeteelt, vooral van het vetmesten van varkens bestaan, hetwelk hier meestal met spoeling geschiedt. Het is een fraai dorp, aan eene kruisstraat gebouwd, en heeft eene niet groote, maar vrij nette herv. kerk, met eene rij pilaren en een fraai marmeren gedenkstuk ter gedachtenis van het geslacht de Braauw, doch zonder orgel; de toren is niet hoog, maar heeft 2 klokken en uurwerk. De R. K. kerk is een groot en aanzienlijk gebouw, zonder toren; zij is in 1834 vernieuwd. — Nog een weinig meer W. en ten N. van Vlaardingen vindt men het gehucht Zouteveen, met 200 inw. en eene R. K. Kerk, die even buiten laatstgenoemde stad staat. — Veel fraaijer en grooter is het voorheen zoo levendige en welvarende dorp Overschie, % uur N. van Schiedam, 1 uur N. W. van Rotterdam, en aan den rijweg en de trekvaart van Delft op deze beide steden gelegen, waardoor hier vroeger een bestendige doortogt plaats had, die aan het dorp veel vertier gaf; na het openen van den spoorweg, die deze plaats niet raakt, is de doortogt echter zeer verminderd. Het dorp telt bijna 2.700 inw., wier hoofdbestaan de landbouw, veenderij en veeteelt is, terwijl er jaarlijks vele duizende varkens en eene menigte rundvee met spoeling vetgemest worden; buitendien vindt men in de gemeente 3 scheepstimmerwerven, 1 stond reeds vóór 1063 onder den naam van Kapel-aan-de-Schie, en werd later Oudeschie en ook wel Oud-Schiedam genoemd, toen in de 15 en 16 eeuw de stad Schiedam het dorp overvleugelde. De Schie loopt eigentlijk achter het dorp been, maar hier ter plaatse gaat een tak van dit water naar Rotterdam, en het dorp is ter wederzijde dier vaart, zoo wel als van den rijweg, gebouwd, en beslaat eene tamelijke lengte. De brug of heul over de rotterdamsche Schie, te midden van het dorp, heeft tot vele twisten, voortvloeijende uit de mededinging tusschen Rotterdam en Delft aanleiding gegeven. De oude kerk, wier tijd van stichting onbekend is, werd door de Hoekschen in 1489 afgebrand; de tegenwoordige, die op 2 rijen pilaren rust, van binnen geheel beschoten is, vroeger van geschilderde glazen voorzien was, en wier geheele inrigting bezienswaardig mag ge-
Oud en Nieuw Mathenesse, nabij Schiedam

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Delft.

 
wapen van Delft 559 Bunders
21161 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500