• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 249
noemd worden, is in 1651 gebouwd; zij heeft eenen fraaijen en hoogen toren, met vier kleinere torentjes, eenen omloop, een uurwerk en 2 klokken. Er is ook eene fraaije, met eenen toren voorziene, in 1830 gebouwde R. K. kerk, een goed Ambachtshuis, en een Weeshuis. Wanneer wij van Schiedam den Zeedijk of Hoogendijk. die onder Floris V na 1281 is aangelegd en van den Hoek van Holland af door Rotterdam tot Gouda loopt, volgen, komen wij na ruim } uur in het fraaije, slechts | uur van Rotterdam gelegene Delfshaven, dat, na het jaar 1389 aangelegd (z. bl. 228), door den koophandel van Delft weldra tot een welvarend dorp aangroeide en in 1825 door koninklijk besluit tot stad verheven werd. De stad telt 4.000 inw., waaronder 2.746 herv., 60 luth., 18 doopsgez. en rem., 1.161 katholieken, 11 chr. afgesch., 8 oud-roomschen en 6 Israëlieten. De middelen van bestaan komen met die van Schiedam meest overeen: er is aanmerkelijke scheepvaart, maar men vindt er ook 31 branderijen, waaronder 1 dubb. stoomfabr., 1 disteleerderij, 8 mouterijen, 2 fabrieken van stoom- en andere werktuigpn, 1 kleine en 2 groote scheepstimmerwerven, 1 tegelbakkerij, 1 ijzer- en kopergieterij, 2 grofsmederijen, 1 zeildoekweverij, 1 aardappelmeel- en siroopfabriek, 4 kuiperijen, 2 sleephellingen, 2 houtzaagmolens, 5 koren- en pelmolens, enz.; van de oudtijds bloeijende walvisch en haringvisscherij is nog slechts één haringschip te dezer stede overgebleven. Na het graven der vaart en haven door de Delvenaars werd de laatste aan haren mond spoedig sterk bebouwd, en nam de scheepvaart zoo zeer toe, dat de haven in 1451 vergroot en er eene nieuwe moest bijgegraven worden. In 1488 staken de Hoekschen de plaats in brand, en in 1572 rigtte Bossu met zijne Spanjaarden er de afgrijselijkste wreedheden aan, terwijl hij de Watergeuzen er uit dreef en het vlek uitplunderde. Door den naijver der stad Delft, die aan de haven geene genoegzame regten en vrijheden wilde toestaan, kon echter Delfshaven nooit tot grooten bloei komen, en verlegde zich de koophandel meer en meer naar Rotterdam. De verbittering der ingezetenen daarover klom eindelijk tot zulk eene hoogte, dat zij bij de omwenteling van 1795 het beschermend gezag van Delft niet meer wilden erkennen, en zich tot beider nadeel van de moederstad afscheidden. Even min werd Delfshaven door zijne verheffing tot eene stad gelukkiger, noch rijker; zelfs heeft het later te vergeefs aanzoek gedaan, om met Rotterdam vereenigd Ie worden. Op dit oogenblik echter heerscht er door de zeer bloeijende scheepvaart en branderijen,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Gouda.

 
wapen van Gouda 217 Bunders
15800 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500