• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 313
lage land. Het Zederikkanaal zelf, mede in 1825 aangelegd, begint even boven Vianen, en heeft van de groote Wilhelmina-Sluis aldaar tot aan den Arkelschen dam eene lengte van 17.800 el; het werd in 1857 door 15.553 gewone schepen en bestendig door ééne stoomboot bevaren. — Een half uur N. van den Arkelschen dam ligt het dorp Hoog-Blokland, aan den ouden dijk der Linge, die vroeger langs dit dorp liep en zich bij Giessendara in de Merwede ontlastte; het zou mede omstreeks het jaar 1000 gesticht zijn, en bevat 600 inw., met eene vrij groote herv. kerk en toren. Laag-Blokland, een weinig ten W., is slechts een polder, die onder Ottoland, mede in den Alblasserwaard, behoort. Onmiddellijk aan Hoog-Blokland grenzende ligt ten W. de gemeente Hoornaar, op eenen eenigzins zanderigen en hoogen grond, die bij overstroomingen dikwijls tot toevlugtsoord voor menschen en vee heeft gediend. Zij bevat ruim 500 inw. en wordt reeds zeer vroeg vermeld, daar Jan I van Arkel aldaar in 642 de eerste kerk zou gesticht hebben, die echter door de Friezen vernield is. Deze werd door Jan III in 694 herbouwd, en door bisschop VVigbert ingewijd; Willebrord zou in deze kerk nog gepredikt hebben. Zij is op een zandduin gebouwd, en was vóór 1842 eene zeer groote kruiskerk, doch toen is z*u om den vervallen toestand gedeeltelijk afgebroken en in een zeer fraai kerkgebouw veranderd, met eenen vrij hoogen en sierlijken toren, maar zonder orgel. Slechts 1 uur ten N. van de stad Gorinchem ligt aan den straatweg het dorp Arkel, het oude Arclo, waarin het eerste prachtige stamslot der heeren van dien naam gestaan heeft. De heeren van Arkel waren oudtijds een zeer beroemd en rijk hollandsch adellijk geslacht, hetwelk reeds lang vóór de eerste graven een groot deel van Zuid-Holland in bezit had, dat den naam van Land van Arkel droeg en welks noorddeel een der Vijf-heeren-landen uitmaakte. Reeds omstreeks 640 werd Jan van Arkel door koning Dagobert met deze landstreek begiftigd, ofschoon men meer algemeen Foppo of Poppo, den zoon van Heiman, die van graaf Dirk II en van den graaf van Teisterband deze streken in bezit kreeg, als den stamvader van dit vermaarde geslacht beschouwt; het stierf uit met Willem van Arkel, die in 1417 binnen Gorinchem sneuvelde, waardoor het landschap aan de graven van Holland kwam. Als eene bijzonderheid wordt opgemerkt, dat de naam Arkel bestaat uit de voorletters der dorpen Arkel, Rietveld, Kedichem, Eesterwijk (thans Oosterwijk) en der stad Leerdam, zoo als zij langs

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Hoornaar.

 
wapen van Hoornaar 545 Bunders
550 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500