• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 273
gebouwd en zeer doelmatig ingerigt is; beiden hebben eenen toren. In 1659 brandden in het dorp 44 huizen af, en in 1833 werd het met de omliggende gemeenten door eene groote ramp getroffen, daar door het doorbreken der boezemkaden aan de Rotte meer dan 1.000 bunders land overstroomden en eene groote schade veroorzaakt werd. — Een weinig ten W. van dit dorp ligt Berkel, met 1.392 inw., die van den landbouw leven; het bestaat uit eene dubbele buurt, bezit goede huizen, eene in 1732 gebouwde herv. kerk, 1 rem. kerk, en 1 R. K. kerk. De eerste heeft eenen zeer ouden toren, die van de vorige kerk is blijven staan, even als het koor, waarin eene fraaije tombe en begraafplaats voor de heeren der heerlijkheid Berkel-enRodenrijs gevonden wordt. Deze heerlijkheid komt reeds in 1289 onder den naam van Roderise voor, behoorde oudtijds aan de graven van Egmond, en kwam later (in 1600) aan den beroemden staatsman Johan van Oldenbarneveld, op wiens zoon Reinier en diens nakomelingen zij overging; naderhand is zij weder in een ander geslacht gekomen. — Bleiswijk, | uurs N. van Hillegersberg en 2J uur van Rotterdam, is een aangenaam en welgelegen dorp in een vruchtbaar oord, met 1.340 inw., die voor het grootste deel hun bestaan in den graan- en vlasbouw vinden. De gronden dier gemeente, welke allen uitgeveend waren, zijn sedert het begin der vorige eeuw langzamerhand in heerlijke graan gevende akkers herschapen, terwijl de voortbrengselen van den grond door eene vaart, die het dorp omringt en aan den weg bij Zoetermeer begint, gemakkelijk in de Rotte en alzoo naar Rotterdam gevoerd kunnen worden. Het dorp heeft een oud en deftig raad- of dorpshuis, eene oude fraaije herv. kerk met eenen sierlijken spitsen toren, terwijl in eenen tweeden kleineren toren mede eene klok hangt; ook is er eene remons. kerk, die om hare eenvoudige sierlijkheid bezienswaardig is. Tot deze gemeente behoort ook de buurt Aan den Kruisweg, waar eene tweede school gevestigd is, en die ongeveer 1 uur noordelijker aan den weg ligt, die van den Leidschendam over Moerkapelle naar Gouda loopt. Het laatstgenoemde dorp Moerkapelle, dat omtrent 530 inw. bevat, ontleent zijnen naam aan eene kapel, die vroeger, wanneer is onbekend, aan de moer, meer of eenen waterplas gesticht was. Deze waterplas, de Zuidplas genaamd, was door het bijeen loopen van onderscheidene veenplassen tot zulk eene aanmerkelijke grootte aangegroeid, dat hij voor Holland uiterst gevaarlijk begon te worden, en de kosten, om de nog grootere uitbreiding te voorkomen, jaar35

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Moercapelle.

 
wapen van Moercapelle 755 Bunders
582 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500