• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 274
lijks vermeerderden. Hierom werd in 1824 het ontwerp gevormd, om dezen plas droog te malen, en in 1829 werd de uitvoering van dit groote werk, dat met de droogmaking van het Haarlemmermeer op ééne lijn geplaatst moet worden, aangevangen. In 1830 werden echter de werkzaamheden gestaakt, ten gevolge van de ongelukkige omstandigheden, waarin toen het vaderland door den opstand der zuidelijke provincien verkeerde; dit duurde tot 1835, toen men met kracht het werk hervatte, dat in ruim 6 jaren, in 1841, voltooid was, zonder dat de minste ramp de onderneming had afgebroken. De droog gemaakte polder, thans voor het grootste gedeelte in goed graan-, hooi- of weiland herschapen, door voortreffelijke regte en beplante wegen doorsneden, en van uitmuntende, soms zeer groote en sierlijke bouwmanswoningen voorzien, wordt door de dorpen Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Moordrecht, de gemeente Broek c. a. en het dorp Zuid-Waddinxveen ingesloten, beslaat eene oppervlakte van 4.143 bunders, en wordt door 28 windmolens en 2 stoomvijzelmolens, ieder van 30 paardenkracht, bemalen, waarvan de 2 laatsten met 19 windmolens aan de zijde van den IJsseldijk geplaatst zijn. Het water wordt verzameld in den Hoogenboezem, van waar het zich door eene schutsluis in den dijk, digt bij Moordrecht, in den IJssel ontlast. Voor de droogmaking waren ook 2 stoommachines bij de buurt Kortenoord geplaatst, waar insgelijks eene uitwateringssluis in den dijk gevonden wordt. De Rhijnspo'orweg van Rotterdam naar Gouda loopt regt door den polder heen, en van de laatste stad is ook een goede weg derwaarts aangelegd. Na aftrek van 762.115 gl., die de gewonnen landen bij den verkoop hadden opgebragt, bleek het, dat deze belangrijke onderneming nog ruim 2 millioen guldens gekost had. Moerkapelle ligt te midden van schoone vrucht gevende wei- en, bouwlanden, met waters en wel onderhouden wegen doorsneden; de Herv. kerk, in 1667 ter vervanging der bovengenoemde kapel gebouwd, is langwerpig vierkant, luchtig en aan het oosteinde koepelswijze gebouwd. Zij heeft een koor en eenen fraaijen spitsen toren, met 2 klokken en uurwerk, maar geen orgel; de inwendige inrigting is zeer doelmatig. Een breede, lijnregte, aan weerszijde met boomen beplante weg loopt van dit dorp door den polder naar Moordrecht, zoo dat men de beide kerktorens aan de beide einden van den weg ziet. — Het belangrijke dorp Zeveiihuizen ligt | uur meer Z., } uur O. van Bleiswijk. Het bestaat uit eene lange, dubbele buurt, die bestraat en met zindelijke woningen bebouwd is, en be-

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Moordrecht.

 
wapen van Moordrecht 1482 Bunders
2175 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500