• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 341
herbouwd werd; in 1572 werd het door de Watergeuzen geheel vernield. — De gemeente Heer-Oudelands-Ambacht ligt een weinig ten O. en heeft een fraai herv. kerkje, doch ten O. vinden wij de aanzienlijke gemeente Heer-Jansdam met 1.400 inw., die vooral van de vlasteelt bestaan, daar het vlas hier van eenc uitmuntende hoedanigheid is. Zij wordt ten N. door de Waal begrensd, waarin weleer een dam gelegd is door heer Jan van Rosendaal, waarvan dit dorp zijnen naam heeft. In dezen dam is later eene sluis gelegd. Het dorp werd in het afgeloopen jaar door eenen vreeselijken brand geteisterd. De Herv. Kerk heeft eenen vierkanten toren met leijen spits en uurwerk, maar geen orgel. Te dezer plaatse was het Kuipersveer over de Oude Maas op Heinenoord vóór het leggen van den straatweg van Rotterdam op Breda een voorname doortogt, doch thans is het bijna geheel vervallen. — Het dorpje Rijsoord, mede aan de Waal en aan den straatweg, 1 uur N. W. van Dordrecht, heeft eene fraaije houten brug en een in 1838 gebouwd net kerkje zonder orgel. Het grenst ten O. aan Sandelingen-Ambacht, waarin aanzienlijke bouwerijen gevonden worden, en het oostelijkste gedeelte van den waard wordt ingenomen door de gemeente Hendrik-Ido-Oostendam-enSchildmans-Kinderen-Ambacht, met 2.133 inw., waarvan het net gebouwde dorp Hendrik-Ido-Ambacht, 1 uur van Dordrecht, eene oude kerk met eenen aanzienlijken toren en eenen fraaijen predikstoel, doch geen orgel, heeft.; men vindt in deze gemeente aan den Oostendam 2 steenbakkerijen en 1 touwslagerij. Hier staat ook nog het adellijk huis Boucquet, dat thans eene aangename buitenplaats is. Ten N. van de Waal ligt de aanzienlijke gemeente Ridderkerk in den Riederwaard, waarin het geslacht van Riede reeds omstreeks 1060 groote goederen bezat. Ridderkerk bevat 5.300 inw., die van den landbouw en vooral van de vlasserij leven, doch men vindt er ook 2 scheepstimmerwerven, 1 leerlooijerij en 3 korenmolens. Het uitgestrekte dorp, welks kom 800 bewoners telt, bevat een fraaije langwerpige Herv. Kerk, die in ouden tijd veel grooter moet geweest zijn, en welker koor eene fraaije tombe bevat. De toren prijkt met eene fraaije achtkante spits, die zeer ver kan gezien worden. — Oostwaarts van deze gemeente vindt men het land van Rarendrecht, de heerlijkheden Oost- en Wrst-Iiarendrecht en Carnisse bevattende, gezamentlijk met 2.400 inw. Te West-Barendrecht, dat reeds in 1361 bedijkt werd, en wel niet groot, maar vrij levendig is, staat eene ruime Herv. Kerk, die naar sommiger meening reeds in 1370 zou

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Oost en West Barendrecht.

 
wapen van Oost en West Barendrecht 2173 Bunders
2400 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500