• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 319
lijk met Giessen-Oudekerk vereenigd. Daaraan grenst wederom de aanzienlijke gemeente Sliedreeht, het grootste dorp van den Alblasserwaard, dat zich ruim 1| uur gaans langs den Merwedijk uitstrekt, en reeds in 1064 genoemd wordt. Het bevat 3.972 inw., wier hoofdmiddel van bestaan het snijden en droogen van biezen, de grienderijen, het aannemen van publieke werken, de hoepelmakerij, eenige landbouw, veeteelt en visscherij is; men vindt er ook 2 touwslagerijen, 1 leerlooijerij en 1 grutterij, 2 korenmolens, waarvan 1 met stoom, enz. De Herv. kerk is ruim en doelmatig; zij heeft een fraai orgel, eenen schoonen predikstoel en eenen tamelijk hoogen toren. Bovendien is er ook eene kerk voor de chr. afgescheidenen, eene kleine synagoge en een, sedert weinige jaren opgerigt, Oude-Mannen en Vrouwenhuis. Even ten N. van deze gemeente ligt de kleine gemeente Wijngaarden, met 300 inw. — Het laatste dorp van den Alblasserwaard is Papendrecht, tegenover Dordrecht, aan de Merwe en de Noord. Het is eene aanzienlijke plaats met 2.200 inw., meestal van landbouw, veeteelt en melkerij bestaande, terwijl velen ook van hoepelmaken, het vlechten van matten, het dijkwerk enz. leven. Er is 1 scheepmakerij en 1 korenmolen. De heerlijkheid Papendrecht is sedert de oudste tijden met die van Matena vereenigd en behoort aan de stad Dordrecht. Zij heeft in de Kerkbuurt eene ruime herv. kerk, met fraaijen toren en orgel. Vóór ons ligt de grijze Merwestad, de oudste stad van Holland, en de eerste in de vergadering der staten, het oude Dordrecht, dat wij thans bezoeken willen. De stad ligt op een eiland, de Dordsche Waard of het Eiland van Dordrecht geheeten, dat een gedeelte uitmaakt van den vroegeren Grooten Znid-Hollandschen Waard, die bij de noodlottige overstrooming van den 18 november 1421 geheel door de golven werd overdekt, en waarvan nog een groot gedeelte, de Biesbosch, onder het water bedolven is. Toen werd de stad Dordrecht van het vaste land van Holland afgescheurd; bijna 100.000 menschen en eene ontelbare menigte vee vonden in de golven den dood; 72 dorpen of parochien, waarvan 34 nimmer weder te voorschijn gekomen zijn, werden overstroomd en de waterplas strekte zich waarschijnlijk van Heusden tot Geervliet, van de Merwede en de tegenwoordige Oude Maas tot Oosterhout en Zevenbergen uit. Na het afloopen van het water werd een groot deel van het verdronken land spoedig weder ingedijkt, en in latere tijden, toen de grond door het vruchtbare slijk was gehoogd, ging men steeds daarmede voort.

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Papendrecht.

 
wapen van Papendrecht 1011 Bunders
2150 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500