• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 309
bouwvallen, waaronder muren van 18 voet dik, naderhand door de Lek verzwolgen. Het dorp heeft eene Herv. en eene R. K. kerk, waarvan de eerste vrij groot en van eenen zwaren toren met eene hooge spits voorzien is. — Ten Z. van Vianen en Everdingen en ten W. van Zijderveld ligt de gemeente Heikop-en-Boeikop, of Heikoopen-Boeikoop, met omstreeks 580 inw. en eene lage kerk in Heikop. — Schoonrewoerd, eene vrij aangename plaats ten Z. van Zijderveld, met 800 van den landbouw levende inw., is in 1028 door heer Jan van Arkel gesticht, en in 1479 door die van Gorinchem geheel afgebrand. De heerlijkheid is naderhand aan de prinsen van Oranje gekomen en behoort thans aan het domein. De Herv. kerk heeft eenen vierkanten toren, doch geen orgel; er is in dit dorp eene jaarlijksche, zeer aanzienlijke beestenmarkt. Nog een weinig zuidwaarts wandelende komen wij in de stad Leerdam, gelegen aan de Linge, en ruim 2.900 inw. bevattende, waarvan echter ruim 1.100 buiten de eigentlijke stad gevestigd zijn; het grootste deel der inw. (2.600) is hervormd. Zij heeft eene langwerpig vierkante gedaante, is zeer regelmatig gebouwd, heeft regte straten, en wordt aan drie kanten door met boomen beplante wallen omringd, terwijl men er ook nog eenige oude bolwerken ziet. Het gezigt van hier op het omliggende landschap met de kronkelende Linge en talrijke torens van steden en dorpen is allerbekoorlijkst. Leerdam was oudtijds een graafschap, dat een gedeelte van het tegenwoordige Gelderland en Z. Holland besloeg, en waartoe ook Schoonrewoerd en Acquoy behoorden. Het maakte eerst een gedeelte van het oude graafschap Teisterband uit, doch kwam daarna aan de heeren van Arkel, waaronder, naar het zeggen, de magtige Foppo, in 1008 overleden, het dorp Leerdam stichtte. Omstreeks 1410 kwam het landschap door huwelijk in het huis van Egmond, waarvan Frederik van Egmond door den roomsen-koning Maximiliaan tot eersten graaf van Buren en Leerdam benoemd werd. Door het huwelijk van Anna van Egmond met prins Willem I kwam het graafschap in het huis van Oranje-Nassau, en in 1797 werd het bij 's lands domeinen gevoegd. De stad zelve had in de vroegere geldersche oorlogen veel te lijden. Zij werd in 1496 door de Gelderschen, kort daarop door Albrecht van Saksen, en in 1874 door Chiapijn Vitelli ingenomen; in 1672 nam zij van de Franschen vrije hoede; in 1787 hadden er hevige ongeregeldheden plaats bij gelegenheid van de zegepraal der patriotten, en in 1809 liep bij de groote overstrooming

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Schoonrewoerd.

 
wapen van Schoonrewoerd 927 Bunders
900 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500