• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 339
straatweg met het eiland van Dordrecht verbonden. Het werd eerst in de eerste regeringsjaren van koning Willem I aangelegd, toen de groote straatweg van Rotterdam over Dordrecht en den Moerdijk naar Breda vervaardigd is. Vroeger werd hier de gemeenschap met den Moerdijk over het 3.000 ellen breede vaarwater met eene stoomboot onderhouden; dit veer is echter thans ingetrokken. Vóór wij het Dordsche eiland voor goed verlaten, willen wij nog een bezoek brengen aan eene oude ruine, die uit den grooten vloed van 1421 is overgebleven; wij bedoelen het Huis te Merwede, ten O., der stad, op een eilandje in den Biesbosch, tegenover Sliedrecht liggende. Dit merkwaardige slot, dat volgens sommigen reeds in de 6dF of 7de eeuw gebouwd zou zijn, toen het geslacht van den frankischen koning Meroveus of Merwig in deze landen regeerde, en waarvan zoo wel dit kasteel, als het voorbij stroomende gedeelte der rivier de Waal den naam van Merwede zou gekregen hebben, strekte zich voorheen met zijne tuinen tot aan de stadsmuren uit, en was van zeer grooten, harden, gebakken steen gebouwd, waardoor thans nog de overblijfselen zoo vast en regt op hunnen grondslag staan, dat zij nog eeuwen schijnen te kunnen verduren. De ruine bestaat uit eenig overgebleven zwaar muurwerk, waarin men nog steenen trappen en overblijfsels van kleine vertrekken ziet; zij wordt door Dordrecht in denzelfden staat onderhouden, ten einde dit merkwaardige gedenkstuk der groote gebeurtenis van 1421 voor geheele vernietiging te behoeden. Regt tegenover Dordrecht, dat wij thans voor goed verlaten, ligt aan den N. oever der Merwede het zeer schoone en welvarende dorp Zwijndrecht, in den Zwijndrechtschen Waard, die met den Riederwaard en het Land van Putten over de Maas een eiland uitmaakt, hetwelk gewoonlijk onder den naam van IJsselmonde aangeduid, en ten N. door de Nieuwe Maas, ten O. door de Noord, en ten Z. en W. door de Merwede en Oude Maas begrensd is. De Zwijndrechtsche Waard, het oostelijkst gedeelte van dit eiland, heeft eene oppervlakte van 3.709 bunders, met ruim 6.000 bewoners, die meest allen van den landbouw en de vlasserij leven. Hij bevat onderscheidene gemeenten en de binnenwateren de Waal en de Devel, welke laatste waarschijnlijk een overblijfsel van het riviertje de Dubbel is. Deze waard toch schijnt tot in het laatste der 11de eeuw met het vaste land van Dordrecht verbonden te zijn geweest, maar toen, door het ontstaan van eene geheel nieuwe uitwatering der Maas, de Krabbe,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Sliedrecht.

 
wapen van Sliedrecht 3050 Bunders
7000 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500