• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 352
eenigde uitstekend vruchtbare eiland Goedereede en Overflakkee, dat door het Haringvliet, het Volkerak, het Krammer, en de Grevelingen en de Noordzee omringd wordt, bevat thans 22.252 bunders oppervlakte, met eene bevolking van 20.000 menschen, wier hoofdbestaan de landbouw is; op het geheele eiland zijn 23 meekrapfabrieken.— Overflakkee droeg voorheen den naam van luid-Voorne; den tegenwoordigen naam heeft het bekomen van eene plaat in het Haringvliet, die in 1808 is ingedijkt en tot Middelharnis en Sommelsdijk behoort. Het eerste dorp is Melissant, met 1.050 inw., 2 meekrapfabr., maar zonder kerk. Dirksland, dat door de gemeente Melissant aan 3 zijden omringd is, wordt reeds in 1275 genoemd, bevat 2.110 inw. en is een schoon dorp met onderscheidene straten, 2 meekrapfabr. en eene lange haven of vaart, die in het Haringvliet uitloopt. De Herv. Kefk, oudtijds eene parochiekerk, is een zeer ruim, groot en vrij hoog gebouw, met 3 daken, waarvan het middelste het hoogste is. Zij is uitmuntend ingerigt, en bezit eenen fraaijen predikstoel, een koor en eenen zwaren vierkanten toren. Voorts is er eene Waag, en een aanzienlijk Ambachtshuis, dat op een groot, met boomen beplant plein staat en door tuinen en wijngaarden omringd is. Noord-oostwaarts van dit dorp ligt aan eene haven, die in het Haringvliet uitloopt, het groote, wel bestrate en zeer fraaije dorp Sommelsdijk, dat in het midden der 15de eeuw gesticht is, en tot 1805 tot Zeeland gerekend werd. Het hoofdbestaan der 2.500 inw. is thans de landbouw en graanhandel, vroeger de visscherij; men vindt er ook 1 mcekrapfabriek, 1 korenmolen en 1 boekdrukkerij. Aan het einde der Voorstraat stond vroeger eene zeer schoone, inwendig rijk versierde kerk, doch deze is in 1799 met den toren afgebrand. In 1807 werd zij herbouwden lOjaren later heeft men ook weder den vrij hoogen toren opgerigt. Het vroegere fraaije koor is thans een puinhoop. In het midden der Voorstraat staat het zeer nette Dorpshuis, waarin de zittingen van het kantongeregt plaats hebben, terwijl de bovenzaal tot vergaderplaats voor de afdeeling der Maatsch. tot Nut van 't Alg. dient. Ook de Dorpsschool is een bezienswaardig gebouw. Voorts vindt men er eenige liefdadige inrigtingen, als: het Gasthuis, in de Achterstraat, het Weeshuis, in de Schoolstraat, het Diaconie-Armenhuis, eene Fundatie met 6 woningen voor behoeftige huisgezinnen, enz. — Slechts door eene kleine onbebouwde tusschenruimte van Sommelsdijk gescheiden, treffen wij het nog fraaijere Middelharnis, een der schoonste dorpen van Holland, aan. Beide dorpen,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Sommelsdijk.

 
wapen van Sommelsdijk 2391 Bunders
2500 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500