• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 351
ter haringvaart bevonden; in weerwil daarvan verdedigden zich de goereesche vrouwen zoo dapper, dat de vijand na eenen vruchteloozen aanval van zeven uren moest afdeinzen. — Na dien tijd is Goedereede meer en meer vervallen; in 1609 zond zij hare laatste afgevaardigden ter statenvergadering; de watervloeden van 1530, 1570, 1618 enz. bragten haar groote schade toe, en vernielden een groot deel der duinen; thans heeft de plaats slechts 1.073 inw., die van den landbouw en eenigen handel bestaan; er is 1 meekrapfabriek. Zij heeft nog eenige merkwaardige gebouwen, als: het Stadhuis, in 1530 gebouwd, met eenen hardsteenen voorgevel, en de Herv. Kerk, die in 1453 werd opgerigt en een uitmuntend gebouw was; zij werd om hare bouwvalligheid in 1708 door de tegenwoordige vervangen, blijvende toen de zeer hooge toren staan, die thans nog tot baken in zee dient, en waarop des nachts een kapitaal kustlicht wordt onderhouden. Veel aanzienlijker is het ten W. aan den voet der duinen gelegene Ouddorp, het oude Diepenhorst, eene regt bevallige plaats, door veel houtgewas en vroeger door talrijke fraaije landhoeven en buitenverblijven omringd. Het bevat ruim 2.700 inw., die voor verre het grootste deel van den landbouw bestaan; inzonderheid wordt er veel meekrap geteeld, waarom men hier dan ook 5 meestoven heeft. De kom van het dorp is in het vierkant gebouwd, en bevat eene in 1791 gestichte, vrij nette kerk, die toen de oude bouwvallige kerk verving. Op eenen kleinen afstand staat de in 1348 gebouwde, niet zeer hoogen toren, die evenwel door de hooge ligging van het dorp ver in zee gezien kan worden, waarom hij als baken dient en door het rijk onderhouden wordt; de spits is rood geverwd. Er is hier nog 1 Doopsgezinde kerk en een in 1599 gesticht Gasthuis, en in de nabijheid staat op eene hoogte een kasteel, dat door den heer van Voorne gesticht is en thans de Blaauwe steen genoemd wordt. — Ten O. van Goedereede vinden wij het dorp Stellendam, dat zijnen naam ontleent van den dam, die in 1751 door de Stellegors werd gelegd, en waardoor de eilanden Goedereede en Overflakkee aan elkander gehecht werden. Vervolgens werden onderscheidene aanwassen en polders ingedijkt en daardoor werd de verbinding geheel tot stand gebragt. Het dorp bevat 800 inw., die van den landbouw leven, waartoe de vruchtbare grond uitnemend geschikt is. Er is 1 meekrapfabriek en 1 korenmolen. In 1782 werd er het eerste steenen huis gebouwd, en de kerk is eerst in 1820 gesticht. — Het ver-

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Stellendam.

 
wapen van Stellendam 1559 Bunders
850 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500