• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 350
zeezeilschepen en 681 stoombooten bevaren werd (z. bl. 252). Het even genoemde Zwartewaal, met 1.020 inw., aan de Maas, bestaat veel van vischvangst; in het verloopen jaar zond het nog 6 haringschepen uit; er is ook eene scheepstimmerwerf. Het dorp zelf is vrij schoon en aangenaam, door den menigvuldigen doortogt zeer levendig, van fraaije logementen voorzien en bezit eene in 1597 zeer vergroote kerk, met toren en uurwerk; reeds in de 12de eeuw is de streek van dit dorp bedijkt, en in 1717 brandde het dorp bijna geheel af. — Even ten Z. W. ligt Meuwland, ook wel Vierpolders genoemd. — De voornaamste plaats van het eiland is de stad Brielle of den Briel, aan de Nieuwe Maas, die hier zeer breed is; waarschijnlijk heeft de stad van de rivier zelve haren naam gekregen, daar de wijde uitwatering van do vereenigde Maas en Rijn, die zich hier in zee ontlasten, oudtijds den naam van Helius of Hiel droeg, en de naam Brielle uit Breede Hiel of Bre-Hil zamen getrokken schijnt. De plaats wordt eerst in 1280 vermeld en in 1306 stad genoemd; zij moet echter als dorp reeds veel vroeger bestaan hebben. In het midden der 15de eeuw bloeide zij zeer sterk door zeevaart, visscherij en scheepsbouw; in 1417 werd zij door Jan van Beijeren ingenomen. Door niets is echter Brielle meer vermaard geworden, dan door de inneming door de Watergeuzen op den 1 april 1572, welke den grondslag van Nederlands vrijheid legde. Van 1585 tot 1616 diende zij met Vlissingen en Rammekens den Engelschen tot onderpand voor de aan Holland geleende geldsommen; zij werd echter door de schranderheid van Oldenbarneveld in laatstgenoemd jaar weder gelost. Behalve eenige oneenigheden in de stad zelve en met Rotterdam is in de beide volgende eeuwen niet veel merkwaardigs van haar te melden. In het jaar 1813 echter was wederom Brielle de eerste vesting in het vaderland, die uit eigene beweging het fransche juk afschudde, en daardoor ook de ontruiming van Hellevoetsluis bewerkte. Brielle bezit eene arrondissementsregtbank, en bevat op dit oogenblik ruim 4.500 inw., nl. 3.670 hervormden. 660 kath., 50 luth., 95 Israëlieten, enz. De voornaamste middelen van bestaan zijn: de handel in producten van het eiland Voorne, en de zeevaart; vele inw. zijn zeelieden of loodsen. Men heeft er ook eenige fabrieken, als: 1 meekrapfabr., 1 branderij, 1 bierbrouwerij, 1 calicotfabr., 1 leerlooijerij, 1 mouterij, 1 zoutziederij, 1 touwslagerij, 1 scheepstimmerwerf en 1 korenmolen. De stad heeft eene geregelde stoombootdienst op Rotterdam en een schuitenveer op het eiland Rozenburg over de

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Vier Polders.

 
wapen van Vier Polders 1011 Bunders
515 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500