• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 251
dien dam van eene sluis voorzag, om het overvloedige winterwater te lozen. Daardoor was de eigentlijke grondslag der nieuwe stad gelegd; de bevolking nam op den aan het water ontwoekerden grond spoedig toe, vestigde zich weldra ook buiten de ingedijkte landen digter aan de rivier, en reeds in 1272 bekwam Rotterdam van graaf Floris V stedelijke regten. De stad bepaalde zich evenwel toen nog slechts tot dat gedeelte, hetwelk heden door de West- en GoudscheWagenstraten en het Steiger wordt ingesloten, en werd ten Z. begrensd door het adellijke slot Het Hof van Wena, gesticht door de heeren van Wassenaar, burggraven van Leyden. Van dit kasteel, welks hoofdingang aan de zijde der Hoofdpoort was, liep een weg, de Nieuwpoort of Oppert genaamd, naar de St. Laurenskapel, en nadat deze weg met huizen bezet was, strekte zich de bebouwing verder westelijk uit, tot aan het aloude kasteel van Bulgersdijk, volgens de overlevering omtrent het jaar 40, ter plaatse van de tegenwoordige Fransche kerk en het Tuchthuis, op eene bank in de Maas gesticht, van waar deze plaats thans nog den naam van het Roode Zand zou dragen. Nadat in 1260 het geheel vervallen kasteel van Bulgersdijk herbouwd en in staat van verdediging gebragt was, werd deze streek digter bevolkt, en binnen weinige jaren was de toenmalige stad geheel met steenen huizen bebouwd. In het jaar 1282 werd op last van Floris V de Hooge Schielandsche zeedijk aangelegd, en bij deze gelegenheid bouwde men ook de kapitale sluizen op de hoogte der Vlasmarkt, waardoor Schieland van overstroomingen bevrijd en de sluis te Krooswijk buiten werking gesteld werd. In 1343 werd ter bevordering van den reeds bloeijenden handel, in weerwil van de hevige tegenkanting van Delft, de vaart tusschen Rotterdam en Overschie gegraven, en daardoor de stad ook te water met het overige Holland in gemeenschap gebragt. Hoe bloeijend de stad toen en later evenwel wezen mogt, duurde het toch tot 1580, eer zij onder de groote steden ter staatsvergadering geroepen werd, om daarin zitting en stem te nemen; zij was alzoo de 7ie in rang, en stond dus nog onder Delft en Gouda. In dien tijd werkten verschillende omstandigheden mede, om Rotterdam tot eene zeer aanzienlijke handelstad te maken. Amsterdam bleef nog tot in 1578 in de magt der Spanjaarden, waardoor de handel zich naar de Rottestad begon te verplaatsen, en in 1585, toen Parma Antwerpen veroverde, werd aan den koophandel dier bloeijende stad de doodsteek toegebragt, daar van nu aan de Schelde gesloten bleef,
Rotterdam - de Leuvehaven

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Wassenaar.

 
wapen van Wassenaar 6025 Bunders
3212 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500